Hakuohje 
 
 
HAKEMISTO > Valitse alkukirjaimen mukaan > P

Napsauttamalla hakusanaa saat listan kohdista, joissa asiaa on kieliopissa käsitelty. Kukin kohta viittaa tavallisesti yksittäiseen pykälään, joskus pykäläväliin. Väli voi olla kokonainen kirjan luku, mikä näkyy pykälänumeroiden yhteydessä.

 

KATSO KAIKKI HAKUSANAT ALAKOHTINEEN

VALITSE ALKUKIRJAIMEN MUKAAN:
1-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

-pa, -pä (liitepartikkeli)

paikallissija

paikallissija-attribuutti (tässä kieliopissa substantiivin adverbiaali, esim. pikajuna Turkuun)

paikan adverbi

paikan adverbiaali

paikanjohdos

paikannimi

paikanpitäjä

paikkaisuus

paitsi

palataalinen äänne

palautemorfeemi (dialogipartikkelin nimityksenä)

paradigma (taivutusparadigman nimityksenä)

paradigmaattinen jälkilisäys, esim. Aika on lyhyt, (nimittäin) vain kolme vuotta

parafraasi (anaforatyyppinä, esim. Raivio... se mies)

parenteesi (eli parenteettinen lisäys)

pari (lukumäärän ilmauksena)

parikonjunktio

partiaalinen objekti (tässä kieliopissa partitiiviobjekti)

partikkeli

partikkeliketju, esim. no niin, ai mutta

partikkelikysymys

partikkelivastaus

partikkeliverbi

partisiippi

partisiippilauseke

partisiippimuotoisen määritteen

partisiippirakenne (referatiivirakenteen aiempi nimitys)

partitiivi

partitiiviobjekti

partitiivisubjekti

passiivi

passiivi (yksipersoonainen, esim. tehdään)

passiivikongruenssi

passiivimuoto

passiivinen johdos, passiivijohdos (tässä kieliopissa muuttumisjohdosten alatyyppi)

passiivinen partisiippi

patientti (semanttinen rooli)

pejoratiivisuus

penultima

perfekti

perfektiivinen (eli rajattu aspekti)

performatiivisuus

performatiiviverbi

perifrastinen passiivi

permissiivirakenne

persoona

persoonakongruenssi

persoonamuoto

persoonapronomini: minä, sinä, hän, me, te, he

persoonapääte

persoonataivutus

persoonaton (yksipersoonaisen vastineena)

perusaste (positiivi, vs. komparatiivi ja superlatiivi)

peruslukusana

perusmuoto

perusosa (edusosan nimityksenä)

perussana

perussubjekti

-pi, esim. suap, tahtoopi

pitkä tavu

pivot-rakenne (limittäisrakenteen nimityksenä)

pleonastisuus (johtamisessa)

pluskvamperfekti

poikkeussuhde, esim. Juoksen joka päivä, paitsi perjantaisin

polaarinen ellipsi

polaarinen interrogatiivilause (vaihtoehtokysymyksen nimityksenä)

polaarisuus

possessiivikongruenssi, esim. minun kissani

possessiivinen johdos

possessiivisuffiksi

postpositio

postpositiolauseke, PP

potentiaali

-ppi, esim. kymppi

pragmaattinen partikkeli (partikkelien nimityksenä)

praktinen modaalisuus

predikaatti

predikatiivi

predikatiiviadverbiaali

predikointi

predikoiva lauseenjäsen

preesens

preferenssijärjestys

preferointi

prefiksi

prepositio

prepositiolauseke, PP

preteriti (tässä kieliopissa imperfekti)

privatiivinen johdos

pro-sana

proadjektiivi

proadverbi

produktiivisuus

progressiivinen rakenne, esim. olla tekemässä

prolatiivi

pronomini

propositio

propositionaalinen asenne

propri (erisnimen nimityksenä)

prosentti-ilmaus

prosessi (tapahtumatyyppi)

prosodia

-pu, -py, esim. luopuu, syöpyy

puheaktipersoona

puheaktipronomini: minä, sinä, me, te

puheaktiverbi (kommunikaatioverbin nimityksenä)

puheenaihe

puheenvuoro (yleensä: vuoro)

puhefunktio

puhehetki (tempuksen kuvauksessa)

puhekuvio

puherutiini

puhetilanne

puhetoiminto

puhujanvaihdos

puhuttelu

puhutteluilmaus

puhuttelujohdos

puhuttelulisäys

puiteadverbiaali

punktuaalinen tapahtuma

puoli, puolet (numeraalina)

puolivokaali

päin, esim. istua menosuuntaan päin

päivämäärä

päälause

pääpaino

pääsana

pääte (vs. tunnus muissa kieliopeissa)

päättely (perfektin käytössä)

päättymättömyys (aikasuhde)

pääverbi