Kirjallisuutta pykäliin 1015–1017

Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä. SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Franck, Dorothea
1985: Sentences in conversational turns: A case of syntactic ”double bind”. – Dascal, Marcelo – Cuyekens, Hubert (toim.): Dialogue: An interdisciplinary approach s. 233–245. Amsterdam: John Benjamins.
Hakulinen, Auli
1987b: ”Eiköhän siit tullu ekonoomi siit tuli nii”. – Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii. Fennistica. 9 s. 11–20. Turku: Åbo Akademis förlag.
Halonen, Mia
1996: Yhteisyyden ja tunnistettavuuden osoittaminen perhekeskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 173–205.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
Schegloff, Emanuel A.
1979: The relevance of repair to syntax-for-conversation. – Givón, T. (toim.): Discourse and syntax. Syntax and semantics. 12 s. 261–286. New York: Academic Press.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.