Kirjallisuutta pykäliin 1038–1040

Haakana, Markku
1999: Laughing matters: A conversation analytical study of laughter in doctor-patient interaction. [Painamaton väitöskirja.] HY, SKL.
2001: Kielen ohessa? Näkökulmia vuorovaikutuksen ei-kielellisiin keinoihin. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 70–88. Helsinki: HY, SKL.
Hakulinen, Auli
1989b: Keskusteluntutkimuksen tavoitteista ja menetelmistä. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 9–40.
2001a: Eräistä diskurssipartikkelin kyl(lä) käyttötavoista keskustelussa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 412–434. Suomentanut Marja-Leena Sorjonen.
Tiittula, Liisa
1985: Vuoron vaihtuminen keskustelussa: Puheenvuoron alkamista ja päättymistä ilmaiseva verbaalinen ja ei-verbaalinen viestintä ja sen vaikutus vuorojen vaihtumiseen. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B. 79. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.