Kirjallisuutta pykälään 26

Antila, Ulla
1982: Jälkitavujen a, ä -loppuiset vokaaliyhtymät. – Jonninen-Niilekselä, Kaija (toim.): Tampereen puhekieli tutkimuskohteena. Folia Fennistica & Linguistica. 6 s. 84–95. Tampere: TaY.
Järvi, Mauno
1981: Murrepiirteet eteläpohjalaisten opiskelijoiden ja koululaisten puhekielessä: Vokaalit. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 2. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 24 s. 57–90. Jyväskylä: JY.
Kananen, Terttu
1994: ”Kyllä mää piän itteäni täytenä oululaisena”: Oululaisnuorten puhekielestä. Pro gradu -tutkielma. OY:n suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos. [Luku 6.3.2]
Koivisto, Miia
1997: Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät. – Makkonen – Mantila (toim.) 1997 s. 94–117.
Kurki, Tommi
1998a: Kui Kuivlahdel puhuta? Eurajoen vanhan murteen ja puhekielen vertailua sekä puhekielen ikäryhmittäisten ja sukupuolikohtaisten erojen tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
Mielikäinen, Aila
1991: Murteiden murros: Levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä. JY:n suomen kielen laitoksen julkaisuja. 36. Jyväskylä: JY. [Kartat 11 ja 12]
Nuolijärvi, Pirkko
1986a: Kolmannen sukupolven kieli: Helsinkiin muuttaneiden suurten ikäluokkien eteläpohjalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen sopeutuminen. SKST. 436. Helsinki: SKS. [Luku 2.3.3]
Paunonen, Heikki
1995b [1982]: Suomen kieli Helsingissä. Huomioita Helsingin puhekielen historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta. Helsinki: HY, SKL.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS. [S. 413–427]
Silvennoinen, Leena
1981: a, ä -loppuiset vokaaliyhtymät Jyväskylän puhekielessä. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 3. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 26 s. 1–34. Jyväskylä: JY.

Kirjallisuutta pykäliin 18–33

Häkkinen, Kaisa
1983: Suomen kielen äännerakenteen ominaispiirteistä. – Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1: Näkökulmia kielen rakenteisiin. TL. 93 s. 39–56. Helsinki: SKS.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 81–141]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.