Kirjallisuutta pykäliin 273–274

Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 269–270]
Salo, Minna
1997: Nykysuomen yhdysadjektiivien korpuspohjaista tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.