Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijojen muuta käyttöä > Inessiivi > § 1251 Kiteytyneitä käyttöjä: markoissa, suhteessa, helkutissa

§ 1251 Kiteytyneitä käyttöjä: markoissa, suhteessa, helkutissa

Inessiivi on olosija ja sisäpaikallissija. Se on tavallisin lauseen adverbiaalin sijana; rektiosijana se ei ole yleinen eikä sillä ole kovin paljon erityiskäyttöjäkään.

Paikan ja tilan (» § 12391246) sekä ajankohdan ja keston ilmausten (» § 1248) lisäksi inessiiviä käytetään vakiintuneissa mitan tai tavan ilmauksissa sekä eräissä abstrakteissa kiteymissä:

 
Mitta, tapa, väline:– – maksu suoritetaan punnissa, ei markoissa. (l) | Ammattilaiset ostavat öljynsä isoissa erissä, – –. (l)
 
Abstrakti suhde:Missä suhteessa Honda on erikoinen? (l) | – – Olos on monessa mielessä vailla vertaa. (l)

Toiseksi inessiivi esiintyy affektisissa kehotusta, kysymystä, päivittelyä tms. vahvistavissa ilmauksissa:

 
Affektiset ilmaukset: Päästä nyt helkutissa sisään, – –. (k) | Miksi helvetissä te ette mene naimisiin? (k) | T: Niin lapinhilloja myyn. U: Elä ihmeessä. (p)

Inessiivisijainen MA- tai E-infinitiivi kuvaa käynnissä tai juuri alkamassa olevaa tilannetta (» § 494495, 1519):

 
Toinen miehistä on hakemassa tupakkatäydennystä. (l) | Veisit Suomeen mennessäsi yhden minun näytelaukuistani? (k) | Helsingissä ollaan pääsemässä sanoista tekoihin. (l)

Huom. Inessiivin päätteen sisältäviä olotilan adverbeja ovat mm. huolissaan-, juovuksissa-tyyppiset sanat (» § 387, 655).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot