Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Määräisyyden osoittaminen > Määräisyyden ja epämääräisyyden osoittaminen tarkenteilla > Tunnistettavuutta ja määräisyyttä osoittavat tarkenteet > § 1416 Tämä ja tuo uudelleenmaininnoissa

§ 1416 Tämä ja tuo uudelleenmaininnoissa

Tarkenteen tämä tai tuo sisältävä NP on usein tarkoitteeltaan tunnistettava: joko tilanteessa osoitettavissa (» § 14231425) tai mainittu edellä (vrt. myös » § 1430). Etenkin se ja tä(m)ä esiintyvät useissa varsin samanlaisissa yhteyksissä, eikä tarkenteen valinnan ehtoja täysin tunneta. Esimerkissä (a) toinen periaatteessa samanarvoisista tarkoitteista mainitaan tää- ja toinen se-tarkennetta käyttäen, ja esimerkissä (b) haastateltava poimii haastattelijan tarjoamat aiheet tää-tarkennetta käyttäen tilanteessa, jossa myös se olisi periaatteessa mahdollinen.

(a)
S: Oliks ne [Lapin-matkalla tavatut miehet] ruotsalaisia.
V: No se oli niinku u uhh (.) Norjan ruotsalainen oli tää toinen ukko ja se toinen oli ihan semmonen u .hhh (.) aito ruotsalainen, (p)
(b)
AT: Kirjoitit Parviaisesta Kuhmolaisen liikkeenharjoittajan ja kommunistin poika – – ja että Mikkonen rakennutti järeän lankkuaidan talonsa ympärille – – [oletko tarkistanut tietojen paikkansapitävyyden?]
MH: ei (.) kyllä: esimes tää Parviainen ni se löyty meidän leikearkistosta ni meil on (.) Helsingin Sanomissa ni (.) aika hyvin tehty tää leikearkisto ja (.) tää tieto löyty sieltä tää- (.) Kuhmolaisen (.) kommunistim poika, – –. (tv)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot