Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Verbivastineelliset teonnimet > § 249 Rinnalla lähimerkityksinen verbi

§ 249 Rinnalla lähimerkityksinen verbi

Teonniminä tai niille semanttisesti läheisessä käytössä esiintyy myös muita kuin morfologisesti verbikantaisia substantiiveja. Tällaisilla substantiiveilla on rinnallaan verbi, josta niitä ei ole johdettu, mutta jota ne vastaavat sekä semanttisesti että laajennuksiltaan (» § 560561). Substantiivi on morfologisesti yksinkertaisempi kuin verbivastineensa. Tämä on usein supistumaverbi, mutta muunkinlaisia verbijohdoksia tavataan verbivastineellisten substantiivien korrelaatteina.

 
Substantiivi-ilmaus Verbi-ilmaus
tajunnanvirta ~ tajunnan virta tajunta virtaa
naisviha x vihaa naisia
vuorineuvosten hirvijahti vuorineuvokset jahtaavat hirviä
Thatcherin vallanhalu Thatcher haluaa valtaa
lääkärinapu ~ lääkärin apu köyhille lääkäri auttaa ~ avustaa köyhiä
lapsen rakkaus isään lapsi rakastaa isää
rakkaan ikävä x ikävöi rakasta ~ rakas ikävöi
tutkijan analyysi tilanteesta tutkija analysoi tilanteen

Verbille ominaisia laajennuksia saadessaan tällaiset substantiivit ovat merkitykseltään teonnimimäisiä. Toisaalta niiden genetiivi- tai nominatiivimuotoinen laajennus tai määriteosa ei aina yksiselitteisesti assosioidu vastaavan verbin laajennukseen.

Samalla tavoin verbiin korreloituvia ja verbilähtöisiä laajennuksia (tai määriteosia) saavia ovat toimijaa tarkoittavat yksilönnimet, esim. liikkuvien työkoneiden kauppias, joulupadan vartija, sydämeni valtiatar, naurisvaras, autokuski, ideanikkari (vrt. kaupata ~ kaupita, vartioida, vallita, varastaa, kuskata, nikkaroida).

Huom. Johtamisen suunta on tämän ryhmän sanoissa usein se, että substantiivista on johdettu verbi, esim. virta > virrata, halu > haluta, ikävä > ikävöidä, eikä päinvastoin kuten teonnimissä yleensä. Lisäksi on pieni joukko sellaisia substantiiveja, jotka ovat syntyneet supistuma- tai muun verbin vartalon lyhentymänä, esim. teonnimet jytä (← jytää-), mökä, rieha (← riehaantua, riehua), räyhä ja tekijänniminä käytettävät lässy ’lässyttäjä’, sönkkö, tyrkky. Tällaisia takaperoisjohdoksia ovat myös esinetarkoitteiset hyrrä (← hyrrätä) ja tarra (← tarrata). (» § 168.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot