Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiiviset pro-ainekset > § 1446 Vaihtelua puhutun kielen refleksiivisyydessä

§ 1446 Vaihtelua puhutun kielen refleksiivisyydessä

Puhutussa kielessä, jossa possessiivisuffiksin käyttö on vähäisempää kuin normitetussa yleiskielessä, refleksiivisen ja ei-refleksiivisen anaforan ilmaisemisessa on vaihtelua. Puheaktipersoonissa käytetään pronominin genetiiviä ilman possessiivisuffiksia myös silloin, kun ilmaus on refleksiivinen (a); toisaalta genetiivi ja possessiivisuffiksi voivat esiintyä yhtä aikaakin (b).

(a)
en koskem mun tilii ollenkaa (et) se om pankissa (p) vrt. Minä en koske tiliini. | Me otetaan meiän lomat elokuussa. (P) | Se riippuu nyt vähän siitä miten saan putoomaan tätä mun kääntämishommaa (p)
(b)
Em niinku mitenkään tieten tahtoe oo, mum murrettani karsinu pois (P; Nuolijärvi 1986b: 167)

Näissä tapauksissa ilmauksen muoto ei erota refleksiivistä merkitystä ei-refleksiivisestä. Kolmannessa persoonassa ne sen sijaan yleensä eroavat: refleksiiviseen anaforaan käytetään pelkkää possessiivisuffiksia (c). Eteläsuomalaisessa puheessa esiintyy myös kolmaspersoonaisen pronominin genetiivin refleksiivistä käyttöä (d); tällöin kaikki persoonat käyttäytyvät samoin eivätkä tee eroa refleksiivisen ja ei-refleksiivisen välillä. Kiteymissä, joissa possessiivisuffiksi on aina samassa persoonassa kuin subjekti, esiintyy kuitenkin pelkkä possessiivisuffiksi (e). (Possessiivisuffiksin käytöstä pääkaupunkiseudulla » § 1301.)

(c)
sanoin että kai se nyt sitte on tällä kertaa ottanu selville kesälomansa ajoissa – –. (p)
(d)
Antti on kyllä melkoinen säätäjä. En todellakaan tajua, miten se pystyy klaaraamaan kaikki sen hommat. (E) ~ hommansa
(e)
yritän tehdä parhaani (p) ~ *mun parhaan | ne oli laittomii etuja kähminy itsellee – – käyttäny sitä herkkäuskosta äijää hyväksee. (p) ~ *niiden hyväks

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot