Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys infiniittisissä rakenteissa > § 1452 Tulkinta perustuu infiniittimuodon subjektin tulkintaan

§ 1452 Tulkinta perustuu infiniittimuodon subjektin tulkintaan

Kun lauseella ja siihen sisältyvällä infinitiivilausekkeella on yhteinen subjekti, infinitiivilausekkeen refleksiiviaineksen korrelaattina on hallitsevan verbin subjekti (a).

(a)
Joku yrittää [piristää itseään [värjäämällä hiuksensa]]. | Yksin asunnossa ollut mies juoksi kerrostalon pihalle saadakseen apua. (l) | Kesko olisi halukas ostamaan itselleen vain Elannon vähittäiskaupat. (l) | – – mukana olleet yrittivät vetäytyä vastuusta syyttelemällä toisiaan – –. (l)

Korrelaattina voi olla muukin hallitsevan rakenteen jäsen kuin subjekti, kunhan infinitiivin subjekti samastuu siihen. Lauseessa (b) possessiivisuffiksia sitoo genetiivimäärite vaatteen, koska se tulkitaan infinitiivilausekkeen kaunistaa kantajaansa subjektiksi. Samoin lauseessa (c) ymmärretään adverbiaali nuorille substantiivia tilaisuus määrittävän infinitiivilausekkeen subjektiksi.

(b)
Vaatteen tehtävänä on kaunistaa kantajaansa. (l)
(c)
Tällä annetaan nuorille tilaisuus kehittää taipumuksiaan.

Referatiivi- ja temporaalirakenteessa, joissa infiniittisellä rakenteella voi olla oma genetiivimuotoinen ilmisubjekti, hallitsevan ja infiniittisen rakenteen subjektien samuus ilmaistaan possessiivisuffiksilla. Hallitsevan rakenteen subjekti ohjaa infiniittisen rakenteen subjektin tulkintaa ja toimii sen refleksiiviainesten korrelaattina (d). Permissiivirakenteessa samasubjektisuutta ilmaistaan refleksiivipronominilla (e).

(d)
Jotkut väittävät [piristävänsä itseään [värjätessään hiuksensa]]. | Miehen pitää aina saada tuntea olevansa ykkönen. (k) | Vihreät ilmoittivat ryhmäpuheenvuorossaan antavansa jäsenilleen kuitenkin vapaat kädet. (l)
(e)
Suomalaisen luonto on semmoinen, ettei se helposti anna itsensä joutua naurunalaiseksi muiden silmissä. (k)

Kun referatiivi- tai temporaalirakenteen subjektina on anaforinen pronomini, syntyy erisubjektinen tulkinta (f).

(f)
Naineni leppyy, jos miesj myöntää häneni olevan oikeassa. | – – hei istuvat nyt vierekkäin juovat syövät ja tarkkailevat ulkona parveilevia eläkeläisiäj jotka juuri heidäni tullessaan sisään purkautuivat. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot