Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Yleistä > Sanajärjestyksen vapaus ja kiinteys > § 1367 Mitä kiinteydellä ja vapaudella tarkoitetaan

§ 1367 Mitä kiinteydellä ja vapaudella tarkoitetaan

Sanajärjestys on kieliopillisesti vapaa silloin, kun sitä eivät rajoita rakenteelliset seikat kuten lauseenjäsentehtävä, sanaluokka tai lausekkeen tyyppi (ts. sen edussanan sanaluokka). Kieliopillisesti kiinteässä järjestyksessä sanan tai lausekkeen paikan vaihtaminen johtaa joko kielenvastaiseen tai referentiaaliselta merkitykseltään muuttuneeseen ilmaukseen. Järjestys on yleensä varsin kiinteä nominien ja adverbien muodostamien lausekkeiden sisällä (» § 13941395). Eräissä yhteyksissä lausekkeen osat voivat kuitenkin sijaita lauseessa toisistaan erillään (» § 13961404).

Järjestys on kieliopillisesti vapaa mutta muuten kiinteä silloin, kun tietyn järjestyksen valinta kertoo lauseen informaatiorakenteesta ja tehtävästä diskurssissa. Tältäkin kannalta varsin vapaata on tosin esim. eräiden adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti (» § 1379, 13921393). Omat rajoituksensa lauseen sanajärjestykseen tuo se, että pitkät ja rakenteeltaan kompleksiset ilmaukset kuten lauseet, lauseen sisältävät NP:t ja eräät infiniittiset rakenteet sijoittuvat lauseen reunoille niin että lauseen keskeinen osa pysyy yhtenäisenä (» § 1389, 1403). Tällainen ilmaus voi sijoittua loppuun (a) ja alkuunkin (b), mutta marginaalisemmin muiden, rakenteeltaan kevyempien ilmausten väliin (c).

(a)
Tyyppi ei ilmestynytkään sovitulle kohtauspaikalle, jonne hänen oli pitänyt kassi toimittaa.
(b)
Tyyppi, jolle hänen oli pitänyt kassi toimittaa, ei ilmestynytkään sovitulle kohtauspaikalle. (k)
(c)
Hän oli kutsunut tyypin, jonka piti saada kassi haltuunsa, sovitulle kohtauspaikalle.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot