Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Luku- ja sijakongruenssi > § 1303 Kongruoimattomat lausekkeet ja ilmaustyypit

§ 1303 Kongruoimattomat lausekkeet ja ilmaustyypit

On pieni joukko taipumattomia nomineja, jotka eivät substantiivia määrittäessään mukaudu pääsanaansa: eri asioista, ensi kerralla, ensi tilassa, viime aikoina ~ viikolla ~ kuussa, aimo annoksen, joka paikassa, eri iltana (» § 60).

Paikallissijainen sana, joka ei voi saada kongruoivaa määritettä, käsitetään pikemminkin adverbiksi kuin substantiiviksi (a) (tarkemmin » § 684).

(a)
vaipua horroksiin ~ *syviin horroksiin vrt. vaipua syvään horrokseen [NP] | olla hereillä ~ *täysillä hereillä

Muutamat pronominit ja kvanttorit muodostavat substantiivien kanssa adverbiaalina toimivia kiteytyneitä inkongruentteja lausekkeita, joissa substantiiviedussana on partitiivissa tai instruktiivissa (b). Vain osalla on kongruoiva vastine (c).

(b)
pitkän ~ vähän aikaa, pitkäksi ~ vähäksi aikaa | pitkästä aikaa | tällä erää ~ haavaa, tällä tietoa, kaikella muotoa | hyvillä ~ pahoilla mielin | näillä keinoin ~ kurin | tällä välin | toiselta puolen | puolelta päivin | näiltä nurkin ~ kohdin | missä kohtaa ~ kohdin | missä ~ suuressa ~ vähässä määrin | yksissä tuumin
(c)
tällä ~ millä ~ monella ~ sillä tapaa vrt. tällä tavalla | viidellä sataa, samalla ~ toisella kertaa vrt. viidellä sadalla, toisella kerralla | näillä main ~ seuduin ~ paikoin vrt. näillä mailla | millä ~ sillä tavoin vrt. millä tavalla | yhdestä kohtaa vrt. yhdestä kohdasta

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot