Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Affektisia johdostyyppejä ja muotteja > nieme-ke, nuljake, kump-are > § 211 Affektisia ke- ja re-sanoja

§ 211 Affektisia ke- ja re-sanoja

Joillakin kex-johdoksilla on deminutiivinen merkitys:

 
listake ’kapea, ohut lista’, niemeke ’pieni niemi, uloke’, salmeke ’pieni salmi’

Muulla tavoin affektisia ovat sana vaimoke sekä etenkin seuraavanlaiset yleensä deskriptiiviset, pejoratiiviset Akex-loppuiset yksilönnimet:

 
Kuinka ujot jäyhäkkeet oppivat puhumaan (L) | Nyt kyseinen nuljake yrittää rahastaa filminpätkällä. (L) | Matinkylän jäähalli on ulkoa rähjäke – –. (L)

Samanlaisia on Alex-loppuisissa sanoissa, esim. ketale, rääpäle. (kex-johdoksista myös » § 201, 257, (A)lex-loppuisista » § 202.)

Myös muutama rex-johdos on merkitykseltään deminutiivinen ja ilmaisee maastonkohtaa (» § 185). Lisäksi on enimmäkseen kantasanattomia Arex-loppuisia sanoja, joista monet ovat sävyltään affektisia. (re- ~ ree-vartaloiset sanat » § 202 huom.)

 
kankare ’kuiva, kivikkoinen mäennyppylä’, kumpare ’pieni kumpu’, lampare ’lammikko’ | kokkare, lohkare (vrt. lohjeta, lohkaista), lämpäre, nokare (PS), kökkäre (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Adverbiaalilauseen asema ja ominaisuuksia

Semanttisia suhteita

Yleistä

Temporaaliset suhteet

Kausaaliset suhteet

Konditionaaliset suhteet

Konsessiiviset suhteet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot