Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Lauseke lausumana ja vuorona > § 1020 Yleistä itsenäisenä käytetyistä lausekkeista

§ 1020 Yleistä itsenäisenä käytetyistä lausekkeista

Kieliopin rakennehierarkiassa lauseke on sanan ja lauseen välissä: se on sanan projektio ja lauseen rakenneosa. Puheessa lauseke voi toimia useissa yhteyksissä myös enemmän tai vähemmän itsenäisenä, lauseesta syntaktisesti riippumattomana lausumana. Syntaktisesti itsenäisinä käytetyt lausekkeet ovat tavallisimmin nominatiivi- tai partitiivimuotoisia substantiivi- tai adjektiivilausekkeita. Mahdollisia ovat myös post- ja prepositiolausekkeet sekä infiniittiset lausekkeet. Tällaiset kiinteät morfosyntaktiset rakennemallit ovat osittain vakiintuneet määrämerkitykseen mutta saavat joskus tulkintansa vasta kontekstin nojalla.

Keskustelussa lausekkeiden käyttö on hyvin moninaista. Lause voi esimerkiksi rakentua prosessina ja täydentyä vähittäin sillä tavoin, että joku puhujista jatkaa jo muodostunutta syntaktista kokonaisuutta liittämällä siihen yhden tai useampia lausekkeita (» § 10111014, 1057).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot