Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivilauseke ja komparaatio > § 612 Lyhyesti komparaatiomuodoista adjektiivilausekkeessa

§ 612 Lyhyesti komparaatiomuodoista adjektiivilausekkeessa

Komparatiivi- ja superlatiivijohdokset kuten kauniimpi, kaunein toimivat substantiivin määritteinä ja predikatiiveina siinä missä perusasteisetkin adjektiivit. Lausekkeenmuodostuksen kannalta komparatiivimuotoisissa adjektiiveissa on erityistä se, että niillä on täydennyksenään kuin-ilmaus tai partitiivi- tai elatiivisijainen lauseke (a). Yksilöivien superlatiivisten adjektiivien erityispiirteisiin kuuluu määrite kaikkein ~ kaikista (b) ja jälkimäärite tyyppiä (paras) mahdollinen. Komparaatiota ja komparaatiomuotojen erilaisia laajennuksia käsitellään luvuissa Komparaatioadjektiivit ja -adverbit » § 637645 sekä Lause täydennyksenä: Kuin-rakenteet » § 11721176.

(a)
– – toimikunta on kokoonpanoltaan hieman laajempi kuin edeltäjänsä. (E) | Polar Beat on aikaisempia malleja sirompi ja värikkäämpi, – –. (l) | Saku oli ollut meistä kahdesta aina kovakuntoisempi – –. (E)
(b)
Hotellin ravintolat eivät välttämättä ole kaikkein parhaita lounaspaikkoja. (l) | Isyys on minulle ehkä kaikista tärkein asia. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot