Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Reaaliaikainen lause ja muu lausuma > Prosessilauseen kieliopillistumia > Limittäisrakenteet > § 1016 Limittäisrakenteiden verbeistä: on ihan reporankana makaa

§ 1016 Limittäisrakenteiden verbeistä: on ihan reporankana makaa

Kaksiverbisissä limittäisrakenteissa jälkimmäinen verbi on yleensä ensimmäistä spesifimpi. Ilmiö muistuttaa tässä suhteessa lohkeamia eteenpäin (» § 10641067). Verbeistä ensimmäisenä on olla tai muu merkitykseltään väljä verbi, ja rakenteen jatkuessa toiminnan kuvaus täsmentyy jollain spesifimmällä verbillä. Yleensä sekin on intransitiivinen.

 
Sil on tuuria näkyy, se kun oli semmonen peli vielä siinä, siihen piti kaks markkaa panna ni siitähän tuli useampi kymppi romahti. (P) | Ari: Mä ajattelenki just niitä ihmisiä ketkä on niinku ihan normaalilinjoilla liikkuu. (p) | – – sitte on kertakaikkiaan, reporankana, makaa ettei, jaksa nousta. (P) | – – keväällä taikka (.) talvella olin tässä pisempäänki juoksin ku mul on noi munuaiskivet – –. (P)
 
RK: Onks ne niinku yksinään siinä vai
TH: On siinä äetisä vielä ellää. (P)

Täsmennys voi myös tarkoittaa sitä, että jälkimmäisessä osassa on sama pääverbi mutta siihen on lisätty modaalinen apuverbi:

 
UM: Täähän on yhteinen päätös pitäs olla tää. (p)

Limittäisrakenteessa voidaan myös käyttää samaa finiittiverbiä kahdessa kohtaa rakennetta. Kyseeseen tulevat tyypillisesti taajakäyttöiset verbit, etenkin olla-verbi tai kieltoverbi; olla-verbin myötä toistetaan koko habitiivirakennekin.

 
Katsotaas. Tää on ↑neljäsataakuuskytviis↓ on tää alumiininen. (TV) | Sitt on ↑vielä yks asia joka pitäs puhua↓ on se, että – –. (P) | On sillä jonkunlaista taipumusta sillä on siihen maaluuhommaan – –. (P)
 
Lääkäri: Soita siitä alkuviikosta keskuksen kautta kysyt nimellä, puoli kahentoista ja kahentoista välillä.
Potilas: Joo.
Lääkäri: Joku päivä. Ei ehkä maanantaina ei iha vielä kannata.
Potilas: Nii et tiistaina tai keskiviikkona. (P)

Huom. Verbin toistoon voi yhdistyä substantiivilausekkeen lohkeama eteenpäin. Esimerkeissä lohkeamat on merkitty lihavoinnilla.

 
Sitähän käytetään monessa työpaikas käytetää pakkolomaa. (p) | Kyllä siinä jonkinlaista täytyy olla vähän semmosta kovempikourastakin täytyy olla. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot