Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Vuoron loppu > Vuoronloppuiset partikkelit > § 1040 Joo ja niin vuoron lopussa

§ 1040 Joo ja niin vuoron lopussa

Valtaosaltaan partikkelit ovat aineksia, jotka esiintyvät yksin vuoroa muodostamassa (» § 1044), vuoron tai lausuman alussa (» § 801, 1027) taikka vuoron keskellä (» § 821). Rajallisessa määrin myös vuoron lopussa voi esiintyä jokin partikkeli. Dialogipartikkelit joo ja nii(n) voivat sijaita vuoron alussa tai lopussa sekä muodostaa vuoron yksin. Vuoronloppuisina ne ovat mahdollisia jälkijäsenessä eli sellaisessa vuorossa, joka on reaktio edeltävään toisen puhujan vuoroon. Dialogipartikkelit ovat merkkejä vuoron päättymisestä ja merkitsevät samalla jälkijäsenen täysin (a–b) tai osittain (c) samanmieliseksi etujäsenen kanssa. Niihin voi sisältyä implikaatio siitä, että todettu asia on itsestään selvä, sivuasia tai vastaava.

(a)
Alli: Kuule kiitos sinähä oot soittanut jo Seijalle.
Urpu: Mä soitin jo Seijalle joo. (p)
(b)
Jari: jos Juha vois mainita jonku esimerkin missä se [ponnistelu] ei kannata.
Juha: No otetaan nyt vaikka tämä julkisen sektorin tulosvastuuhömpötys.
Jari: Aivan oikei mä oon samaa mielt tästä hömpötyksest joo:o? (TV)
(c)
Urho: Nii siin ois voenu pistokokeellaki ottaa puhutteluun ja sieltä täältä poimia.
Late: Nii-i sillä laillaki nii. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot