Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lausuma ja vuoro > Partikkelivuorot > Uutisen vastaanottamisen partikkelit: ai, jaa, no > § 1050 Jaa vuorona

§ 1050 Jaa vuorona

Vähiten kantaa ottava uutisen vastaanottamisen partikkeleista on jaa. Tästä esimerkkinä on (a). Potilas on jo edellä selittänyt ettei ole ”numeroista” kiinnostunut. Merkitykseen voi sisältyä myös implikaatio siitä, että kuultu tieto ei ole jollakin tavalla hyväksyttävä. Esimerkissä (b) potilas on jo edellä osoittanut haluttomuutensa ryhtyä ehdotettuun dieettiin. Juuri kuultu tieto voi myös olla ristiriitainen vastaanottajan aiemman tiedon kanssa (ks. esimerkin c alin rivi).

(a)
Potilas: Mulle ei numerot sano mitään ku (.) se ei o koskaan se Lahtinen mua numeroilla vaivannu.
Lääkäri: Vai niin, (.) no,
Potilas: Onko tää nyt hyvä vai huono.
Lääkäri: No sanotaan että se on semmonen (.) kohtuullinen.
Potilas : Jaa:, (P)
(b)
Lääkäri: Se vaatii ↑ruokavalioo nyt sit (.) tiukkaa ruokavalioo että,
Potilas: Aijai sentää se on mulle vaikeeta. he he he
Lääkäri: Nih.
 (.)
Lääkäri: ↑Joo, siellä on se ↑uraatti korkea ja se vaatii hyvän ruokavalion.
Potilas: Jaa:. (P)
(c)
Asiakas: Mä vaa (.) jätän tämmöse,
Virkailija: Tämmönen. Joo:, elikkä tää olis sitten, (.) todistus ↑lääkkeitä varten ni sev verran että tarvis yks hakemus täyttää ku täytyy aina itse hakee sitte,
Asiakas: Jaa:.
Virkailija: kyseistä etuutta ni,
Asiakas: Mää en semmosesta tienny mittää. (P)

Huom. Yksi ja sama partikkeli voi saada useita prosodisia ilmiasuja, ja lopulliseen tulkintaan vaikuttaakin paitsi kyseisen sanan asema keskustelussa myös sen äänneasu. Näitä eroja ei ole systemaattisesti kartoitettu. Tulkintaan vaikuttavat ainakin partikkelin pituus (kesto), sävelkulku, aloituskorkeus sekä toisto (» § 799), jotka eivät ole toisiaan pois sulkevia:

 
Kesto + sävelkulku: jaa. ~ jaa:? ~ jaa-a (laskeva ~ nouseva ~ kaksihuippuinen)
Aloituskorkeus: jaa ~ ↑jaa ~ ↑jaa::.
Toisto: ↑jaa ↓jaa ~ ↓jaa ↑jaa

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot