Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina > Lauseet lisäyksinä > Adverbiaali- ja relatiivilauseet lisäyksinä > § 1069 Epärestriktiivinen relatiivilause lisäyksenä

§ 1069 Epärestriktiivinen relatiivilause lisäyksenä

Korrelaattiinsa löyhästi liittyviä relatiivilauseita nimitetään lisääviksi, epärestriktiivisiksi relatiivilauseiksi. Lisäävä relatiivilause ei rajaa substantiivin alaa, vaan esittää siitä jonkin lisätiedon (tarkemmin » § 11651167).

(a)
Ambulanssien tai poliisiautojen sireenit, jotka New Yorkissa soivat lakkaamatta, tuskin kuuluvat yhtenäkään yönä jona Tokiossa liikun. (l) | Noin 100 tullivirkailijaa jää työttömäksi, vaikka Ruotsin käytännön mukaan irtisanomisajaksi lasketaan vuosi, jona aikana kunkin elämisenmahdollisuudet selvitetään. (l) vrt. ja tänä aikana

Lisäävässä relatiivilauseessa voi olla leksikaalisia merkkejä parenteettisuudesta, kuten partikkeli muuten. Kirjoituksessa relatiivilauseen sivuhuomautuksen luonnetta voidaan korostaa välimerkeillä kuten ajatusviivalla.

 
Se ankara ja pyyteetön työ jota yhtymämme vientiosasto – joka muuten raportoi suoraan minulle – on kaikki nämä vuodet harjoittanut lähinnä Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa, on nyt vihdoinkin kantamassa hedelmää laajemmaltikin. (k)

Kertovassa tekstissä lisäävä relatiivilause on usein temporaalisessa käytössä: sen tehtävänä on viedä kerrontaa eteenpäin esittämällä uusi tapahtuma tai asiaintila eikä niinkään rajata sen substantiivilausekkeen tarkoitetta, johon se syntaktisesti liittyy. Rakenteen synonyymina on rinnasteinen lause, jossa on anaforinen pronomini:

 
Laskeuduimme kumiplantaasille, josta jatkoimme Yoeune Sain kylään. (k) vrt.. – – ja siitä jatkoimme Yoeune Sain kylään. | Hän ojensi minulle arvokkaasti paperin, josta vilkaisin otsikon. (k) | Lapsi pudottaa aseen, säntää säikähtyneenä ulos ovesta ja juoksee pimeään metsään, josta häntä turhaan huhuillaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot