Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus > Yleistä > § 1085 Keskenään samanarvoiset rinnastettavia

§ 1085 Keskenään samanarvoiset rinnastettavia

Kaksi lauseketta ovat keskenään rinnasteisia, jos ne ovat samassa syntaktisessa suhteessa johonkin niitä hallitsevaan lausekkeeseen eikä kumpikaan määritä toista. Sama koskee useamman kuin kahden elementin rinnastusta:

(a)
[Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti] pelastivat siis maailmanjärjestön akuutilta kassakriisiltä (l)

Esimerkissä (a) maannimet ovat keskenään rinnasteisia, sillä ne ovat pelastaa-verbiin nähden samassa syntaktisessa suhteessa eli toimivat subjektina. Kokonaisuutena nämä rinnasteiset substantiivilausekkeet (NP:t) muodostavat uuden laajemman substantiivilausekkeen:

 
[[Suomi]NP, [Ruotsi]NP, [Norja]NP, [Tanska]NP ja [Islanti]NP]NP

Esimerkissä (b) puolestaan hakasulkeiden sisäiset substantiivilausekkeet toimivat substantiivin tuonti genetiivimääritteenä, esimerkissä (c) on kaksi adjektiivimääritettä keskenään samassa suhteessa substantiiviin partaniekka, ja (d):ssä postpositiolausekkeet ovat samassa suhteessa partisiippiin pettynyt.

(b)
Myös [öljyn, luonnonkaasun, kemian, metallurgisen teollisuuden ja metallinjalostusteollisuuden sekä muiden kansallisen teollisuuden tuotteiden] tuonti kehitysmaista kasvaa. (A)
(c)
Max esitteli meille Michelin, [touhottavan, mutta minusta mukavan oloisen] partaniekan, jolla oli pienet uteliaat oliivisilmät. (k)
(d)
Hän sanoi, ettei hän ole pettynyt [oman itsensä puolesta vaan Euroopan puolesta]. (l)

Esimerkissä (e) on rinnastettu yhdyssanan määriteosat, jotka ovat keskenään samassa suhteessa yhdyssanan edusosaan käristys:

(e)
Keittojen pohjana on [sipuli‑, tomaatti- ja mauste]käristys, johon lisätään vesi, vihannekset ja pavut. (l)

Rinnastus on suhteena varsin vapaa siinä mielessä, että lähes mitkä hyvänsä kaksi samaan sanaluokkaan kuuluvaa elementtiä voi rinnastaa keskenään, esim. kaksi nominia tai kaksi adverbia. Ainoastaan partikkeleita ei yleensä ole mahdollista rinnastaa:

(f)
*Hän tuli mutta vai ja lähti pian pois. | *Hän tuli ehkä ja kyllä myöhässä.

Tietyt partikkelit, nimittäin adverbiaalikonjunktiot voidaan kuitenkin yhdistää rinnastuskonjunktiolla. Muut kuin jos ja kun tai jos tai kun ovat tosin harvinaisia.

(g)
Miten asiassa lopulta käy, nähdään marraskuun alussa. Jos ja kun demari valitaan ykkösjohtajaksi, kokoomus saa kaupallisen johtajan paikan. (l) | Katkeruus tulee varmasti voimistumaan, jos tai kun eroamme. (k) | Työvoimatoimiston johtaja yritti toppuutella irtisanoutujaa, koska ja jos mieli muuttuu, edessä on karenssi. (l) | Se ei koskaan korvannut Setälän kielioppia, vaikka ja kenties juuri koska se oli modernimpi kuin edeltäjänsä. (yo)

Eräänlaista konjunktioiden rinnastamista on myös niiden vaihtoehtoisuutta ilmaiseva liittäminen vinoviivalla: Perinnöllistä ja/vai opittua? (l); – – hallitus pyytää valtuuksia vaihtovelkakirja- ja/tai optiolainojen ottamiseen (l); – – mitä tapahtuu jos/kun Suomi julistetaan luottokelvottomaksi (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot