Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Lauseiden rinnastus ja lisäys > § 1089 Täydelliset ja elliptiset lauseet

§ 1089 Täydelliset ja elliptiset lauseet

Rinnastuskonjunktiolla muodostettuja lauseiden liitoksia on kolmenlaisia. Ensimmäinen lause voi olla rakenteeltaan täysi ja toinen elliptinen eli syntaktiselta rakenteeltaan vajaa. Toiseksi lauseet voivat olla syntaktiselta rakenteeltaan täysiä ja keskenään rinnasteisia. Kolmanneksi toinen lause saattaa liittyä edeltävään löyhemmin. Tyypit muodostavat jatkumon. Selvimmin rinnasteisia ovat ja- ja tai-konjunktioilla toisiinsa liitetyt lauseet (» § 1092, 1098).

Lauseiden rinnastuksen tyyppitapaus on liitos, jossa kahdella yhdistettävällä jaksolla on jokin yhteinen jäsen siten, että toinen lause on rakenteeltaan täydellinen ja toinen on elliptinen eli siinä ei toisteta jo ilmaistua elementtiä. Elliptisen lauseen ”aukko” () saa tulkintansa täyden lauseen vastaavasta kohdasta. Yhteistä voi olla mm. subjekti (a) tai finiittiverbi (b). (» § 1177.)

(a)
Ystävä tuli käymään, mutta ei valitettavasti voi olla kauan. ( = ystävä)
(b)
Minä join teetä ja ystäväni kahvia. ( = joi)

Yhteinen subjekti on rinnastussuhteen tavallisin ellipsityyppi, ja se on mahdollinen alisteisissakin lauseissa. Yhteinen finiittiverbi puolestaan esiintyy lähinnä rinnasteisissa päälauseissa. Elliptinen osa on täydestä lauseesta siinä mielessä riippuvainen, että se kuuluu esim. täyden lauseen kysymyksen vaikutusalaan. Kokonaisuutena lauseet muodostavat siis yhden kysymisen puhetoiminnon. (» § 1180, 1187.)

(c)
Myykö kasvattaja vain raakit ja jättää parhaat lupaukset itselleen? (l) | Lähtevätkö lapset nyt ja äiti vasta huomenna?

Myös syntaktiselta rakenteeltaan täydelliset konjunktiolla kytketyt rinnasteiset lauseet voivat muodostaa yhtenäisen puhetoiminnon (d). Rinnasteiset lauseet eivät kuitenkaan voi sisältyä toisen rinnastettavan kysymyksen tai kiellon vaikutusalaan (e); ne ovat siis toisistaan tässä mielessä syntaktisesti riippumattomia – vrt. siihen että adverbiaalilause voi sisältyä hallitsevan lauseen kysymykseen tai kieltoon (f) (» § 1115).

(d)
Oluen ystäville voi kertoa, että olutvero ei nouse ja että kaupungissa on paljon pubeja ja että valikoima on paitsi laaja, myös hyvä. (l) | – – poliisit tutkivat, onko kyseisestä henkilöstä annettu etsintäkuulutus, tai onko hänellä laiton ase, joita New Yorkissa lasketaan olevan edelleen yli kaksi miljoonaa. (l)
(e)
*Onko henkilöstä annettu etsintäkuulutus ja ~ tai hänellä on laiton ase?
(f)
Adverbiaalilause kysymyksen vaikutusalassa: Onko henkilöstä annettu etsintäkuulutus, koska hänellä on laiton ase? | Adverbiaalilause kiellon vaikutusalassa: – – ammattirikollisetkaan eivät vihaa poliiseja, koska nämä ovat poliiseja, vaan sen vuoksi, millaisia poliiseja nämä ovat. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot