Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijojen muuta käyttöä > Inessiivi > § 1251 Kiteytyneitä käyttöjä: markoissa, suhteessa, helkutissa

§ 1251 Kiteytyneitä käyttöjä: markoissa, suhteessa, helkutissa

Inessiivi on olosija ja sisäpaikallissija. Se on tavallisin lauseen adverbiaalin sijana; rektiosijana se ei ole yleinen eikä sillä ole kovin paljon erityiskäyttöjäkään.

Paikan ja tilan (» § 12391246) sekä ajankohdan ja keston ilmausten (» § 1248) lisäksi inessiiviä käytetään vakiintuneissa mitan tai tavan ilmauksissa sekä eräissä abstrakteissa kiteymissä:

 
Mitta, tapa, väline:– – maksu suoritetaan punnissa, ei markoissa. (l) | Ammattilaiset ostavat öljynsä isoissa erissä, – –. (l)
 
Abstrakti suhde:Missä suhteessa Honda on erikoinen? (l) | – – Olos on monessa mielessä vailla vertaa. (l)

Toiseksi inessiivi esiintyy affektisissa kehotusta, kysymystä, päivittelyä tms. vahvistavissa ilmauksissa:

 
Affektiset ilmaukset: Päästä nyt helkutissa sisään, – –. (k) | Miksi helvetissä te ette mene naimisiin? (k) | T: Niin lapinhilloja myyn. U: Elä ihmeessä. (p)

Inessiivisijainen MA- tai E-infinitiivi kuvaa käynnissä tai juuri alkamassa olevaa tilannetta (» § 494495, 1519):

 
Toinen miehistä on hakemassa tupakkatäydennystä. (l) | Veisit Suomeen mennessäsi yhden minun näytelaukuistani? (k) | Helsingissä ollaan pääsemässä sanoista tekoihin. (l)

Huom. Inessiivin päätteen sisältäviä olotilan adverbeja ovat mm. huolissaan-, juovuksissa-tyyppiset sanat (» § 387, 655).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot