Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Sijojen rajatapauksia > § 1265 Alas, tänne, meritse, helposti

§ 1265 Alas, tänne, meritse, helposti

Adverbeja muodostavilla suffikseilla -(i)tse, -s ja -sti on sekä sijapäätteen että johtimen ominaisuuksia. Toisaalta kiistattoman sijapäätteen sisältävissä sananmuodoissa on tapauksia, jotka syntaktisen käyttönsä ja merkityksensä perusteella eivät välttämättä hahmotu vartalosanansa taivutusmuodoiksi. Tällaisia ovat monet sijapäätteelliset adverbit tai partikkelit: todella, tosiaan (» § 386). Eräissä suhteissa sijapäätemäinen on puhutussa kielessä esiintyvä kaa, esim. mun kaa (» § 1266).

Alun perin tulosijainen (latiivinen) aines ‑s on sijapäätemäinen sellaisissa sanoissa kuin alas, ylös, ulos, kauas, alemmas, jotka esiintyvät osana paikallissijaista taivutusparadigmaa, esim. alhaalla : alhaalta : alas, kaukana : kaukaa : kauas. Pääte ‑s esiintyy kuitenkin vain muutamissa sanoissa, jotka ovat luokitettavissa lähinnä adverbeiksi. Myös vastaavansisältöinen aines ‑nne esiintyy ainoastaan pronominikantaisten adverbien paradigmoissa: täällä : täältä : tänne, tuolla : tuolta : tuonne, siellä : sieltä : sinne. Näiden päätteiden veroisesti toimii joskus rajageminaatio: luona : luota : luox, takana : takaa : taax.

Adverbijohtimen ‑(i)tse sisältävät sanat ilmaisevat väylää tai reittiä, joskus keinoa tai tapaa. Substantiiviin liittyvänä se on jossain määrin produktiivinen: maitse, postitse, meilitse, runoitse; adpositioina toimivat mm. alitse, ylitse (» § 385). Muototyypillä on myös paikallissijoille ominainen lokatiivinen merkitys. Näiden ominaisuuksien vuoksi (i)tse-adverbeista käytetään sijamaista nimitystä prolatiivi. Prolatiivimuotoinen sana ei kuitenkaan saa kongruoivaa adjektiivimääritettä toisin kuin substantiivin sijamuodot: *nopeitse postitse.

Produktiivisuudeltaan lähes taivutusmuodon veroisia ovat adjektiiveista sti-suffiksilla muodostetut adverbit kuten helposti, ilmeisesti, välittömästi (» § 373374). Jos ne katsottaisiin adjektiivin taivutusmuodoiksi ja sti-aines sijapäätteeksi, poikkeuksellista olisi se, että sijapääte liittyisi pelkästään yksikkömuotoisiin adjektiiveihin, muutamaan pronominiin (monesti, useasti), numeraaleihin (kahdesti) ja substantiiveista vain voimasanoihin (hitosti). Varsinaiset sijapäätteet liittyvät kaikkiin nominivartaloihin. Adjektiivi- ja pronominikantaisilla sti-sanoilla on myös komparaatiomuotoja: kauniimmin, useammin (» § 375376).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot