Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Kongruenssi substantiivilausekkeessa > Luku- ja sijakongruenssi > § 1303 Kongruoimattomat lausekkeet ja ilmaustyypit

§ 1303 Kongruoimattomat lausekkeet ja ilmaustyypit

On pieni joukko taipumattomia nomineja, jotka eivät substantiivia määrittäessään mukaudu pääsanaansa: eri asioista, ensi kerralla, ensi tilassa, viime aikoina ~ viikolla ~ kuussa, aimo annoksen, joka paikassa, eri iltana (» § 60).

Paikallissijainen sana, joka ei voi saada kongruoivaa määritettä, käsitetään pikemminkin adverbiksi kuin substantiiviksi (a) (tarkemmin » § 684).

(a)
vaipua horroksiin ~ *syviin horroksiin vrt. vaipua syvään horrokseen [NP] | olla hereillä ~ *täysillä hereillä

Muutamat pronominit ja kvanttorit muodostavat substantiivien kanssa adverbiaalina toimivia kiteytyneitä inkongruentteja lausekkeita, joissa substantiiviedussana on partitiivissa tai instruktiivissa (b). Vain osalla on kongruoiva vastine (c).

(b)
pitkän ~ vähän aikaa, pitkäksi ~ vähäksi aikaa | pitkästä aikaa | tällä erää ~ haavaa, tällä tietoa, kaikella muotoa | hyvillä ~ pahoilla mielin | näillä keinoin ~ kurin | tällä välin | toiselta puolen | puolelta päivin | näiltä nurkin ~ kohdin | missä kohtaa ~ kohdin | missä ~ suuressa ~ vähässä määrin | yksissä tuumin
(c)
tällä ~ millä ~ monella ~ sillä tapaa vrt. tällä tavalla | viidellä sataa, samalla ~ toisella kertaa vrt. viidellä sadalla, toisella kerralla | näillä main ~ seuduin ~ paikoin vrt. näillä mailla | millä ~ sillä tavoin vrt. millä tavalla | yhdestä kohtaa vrt. yhdestä kohdasta

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot