Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Nolla nesessiivirakenteessa ja muissa yksipersoonaisissa lauseissa > § 1355 Tämä pitää pestä: nollapersoonan ja passiivin yhteyksiä

§ 1355 Tämä pitää pestä: nollapersoonan ja passiivin yhteyksiä

Koska nesessiivirakenteesta ei voi muodostaa yksipersoonaista passiivia, nollasubjektillinen nesessiivirakenne on hahmotettavissa tätä aukkoa korvaavaksi. Nollapersoonan ja passiivin ero siis kumoutuu nesessiivirakenteissa (» § 13631364). Niinpä esimerkissä (a) passiivi- ja pitäisi-lauseet koskevat samoja tahoja. Toisin kuin nollasubjektilause muuten, nesessiivirakenne ja passiivi muistuttavat toisiaan myös siinä, että yksiköllinen totaaliobjekti on nominatiivissa (b).

(a)
Kyllähän nyt maksellaan velkoja pois ja säästetään. Ei pitäisi säästää kuitenkaan itseään hengiltä. (l)
(b)
Nesessiivirakenne: Tämä pitää pestä. | Passiivi: Tämä voitaisiin pestä. | Nollapersoona yleensä: Tämän voi pestä.

Refleksiiviainekset kuten itseään ja predikatiivin sija sen sijaan toimivat nollasubjektillisessa nesessiivirakenteessa kuten yleensäkin nollasubjektilauseissa: predikatiivin yksikön nominatiivimuoto antaa ymmärtää, että kyseessä on yksilö (c). Yhteys passiiviin saa kuitenkin aikaan sen, että nesessiivinen nollapersoona on muita nollapersoonalauseita helpommin tulkittavissa useampiin henkilöihin viittaavaksi (d).

(c)
– Täytyy olla lempeä ja myös luja, sanoo Jonna Järnefelt. (l) | Pitäisi olla ihmisluonnon asiantuntija, jotta voisi vastata. (l)
(d)
Tai sitten juutalaiset tuhoavat itse valtionsa käymällä toistensa kimppuun kuten silloin, kun temppeliä olisi pitänyt yhdessä puolustaa pari tuhatta vuotta sitten. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot