Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Yleistä > Geneerisyys ja spesifisyys > § 1408 Monikollisen NP:n yleistäviä tulkintoja

§ 1408 Monikollisen NP:n yleistäviä tulkintoja

Monikollisten NP:iden yhteydessä spesifisen ja geneerisen ero ei aina ole selvä. Monikko voi viitata selvästi tunnistettavaan joukkoon (Naapurin pojat ovat jo pihalla), mutta myös varsin laajasti ’kaikkiin kyseessä oleviin’, kuten katkelman (a) korostetut NP:t (» § 1422). Esimerkki (a) kuvaa aikapaikkaisia tapahtumia, joten sen monikkomuotoiset NP:t eivät ole geneerisiä.

(a)
Kuivan kauden alussa 1978 työleireille alkoi kiiriä huhuja vietnamilaisten hyökkäyksistä. Niitä levitettiin suusta suuhun kuiskaillen. Meyn sydämessä virisi toivo. Vietnamilaiset ajaisivat punaiset khmerit takaisin sinne mistä he olivat tulleetkin, viidakkoon. ¶ Ja sitten yhtäkkiä, se oli totta. Leirit hajosivat ja ihmiset pakenivat taistelujen tieltä. (k)

Esimerkissä (b) sen sijaan luonnehditaan joukkoa yleisemmin ja kuvataan sen taipumuksia. Lauseen geneerinen tulkinta riippuu viime kädessä sen predikaatista.

(b)
Vietnamilaiset ovat myös hyvin merkkitietoisia ja ostavat mieluummin länsimaisia Nokian tai Ericssonin puhelimia, – –. (l)

Sama koskee jaollisia tarkoitteita: lause Vesi on terveellistä tulkitaan geneeriseksi, mutta ei lausetta Vesi on loppumassa Länsi-Suomesta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot