Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Määräisyyden osoittaminen > Tarkenteettomien NP:iden tulkinta > § 1419 Sivuosassa olevat ja itsestään selvästi tunnetut tarkoitteet

§ 1419 Sivuosassa olevat ja itsestään selvästi tunnetut tarkoitteet

Puhutussa kielessä, jossa etenkin määräisten tarkenteiden käyttö on runsasta, käytetään tarkenteettomia NP:itä ennen kaikkea silloin, kun tarkoitteen identiteetti ei ole keskustelussa keskeinen. Tällaisia ovat mm. geneeriset ja muut epäspesifiset ilmaukset (» § 14061408), esim. seuraavassa esimerkissä korostetut.

 
mut tiiäks et kuule; (.) pelkkä pesuki (.) vaikuttaa. (.) kuluttaa hiusta (P) | no sillon voi ottaa tietysti ottaa yhteyttä jos siinä on laskutusvirheestä kysymys että siinä ois pitäny vähentää jotakin. (P)

Myös itsestään selvästi määräisiksi ymmärrettävät NP:t ovat usein tarkenteettomia. Tällaisia ovat tuttujen henkilöiden ja paikkojen nimet (tarkenteellisista » § 1414) sekä perheenjäseniä (äiti, isä) ja muita sosiaalisesti keskeisiä henkilöitä tai instituutioita (reksi, apteekki) tarkoittavat substantiivit, jotka muistuttavat erisnimiä (» § 597 huom.), samoin ainutkertaisten olioiden nimitykset kuten aurinko. Toisen ryhmän muodostavat genetiivimääritteen tai possessiivisuffiksin sisältävät NP:t, joissa määräinen omistaja tekee lausekkeen tarkoitteesta tältä osin tunnetun. Seuraavassa esimerkissä on useita tarkenteettomia NP:itä, joiden tarkoitteet jäävät yhden maininnan varaan: genetiivimääritteen sisältävä Sepen vanhempien kellaria, epäspesifinen kivoja huonekaluja sekä tunnistettavat mutta taustalle jäävät kädet ja puhelin sekä erisnimet Roomassa ja Suomeen. Sen sijaan puheenaiheeksi nousevaa tyttöä tarkoittava NP saa tarkenteen semmonen.

 
S: Oli meil oli sillai aika mukavaa et (.) et sillon aatonaattona torstai-iltana? ni moltiin tuol mönkimässä Sepen vanhempien kellaria kattomassa onks niil siel kivoja huonekaluja ja sit me mentiin vaan ylös pesee kädet ja sit soi puhelin ja (.) ja tota siel oli semmonen tyttö joka m’ollaan tavattu sillon neljä vuotta sitte Roomassa.
V: Nii:,
S: Ja tota Uusseelantilainen tyttö, (.) ja se oli tulossa Suomeen pyöräilemään, (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot