Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Tilanneviitteisyys > Tilanneviitteiset pronominit keskustelussa > § 1440 Tulkintapohjana puheena tai meneillään oleva tilanne

§ 1440 Tulkintapohjana puheena tai meneillään oleva tilanne

Keskustelussa tilanneviitteinen pronominin käyttö on tavallista. Seuraavat esimerkit osoittavat, että pronominin oikea tulkinta ei edellytä kielellistä ensimainintaa vaan puhujien yhteisymmärrystä siitä, mitä on meneillään. Esimerkissä (a) puhuja S kommentoi kutsuun saamaansa myönteistä vastausta, jonka antamaan mahdollisuuteen hän viittaa pronominilla se (r. 6).

(a)
1S: Kuule mull ois sellasta asiaa että voit sä tulla meiän tupaantuliaisiin?
2V: Millon.
3S: Kaheskymmenesyheksäs päivä lauantaina,
4S: Kahen viikon päästä,
5V: ↑Kyl mä uskon että mä voin tulla.
6S: Ahaa. Se olis kiva. (p)

Vastaavalla tavalla esimerkin (b) rivillä 12 puhuja L viittaa pronominilla tää koko edeltävässä keskustelussa puheenalaisena olevaan tilanteeseen (vrt. r. 6–11). Kumpikin tunnistaa, mikä on tilanne; se on kummallekin riittävässä määrin ymmärrettävä. Tilanneviitteinen on myös puhuja J:n nolla-anafora (r. 13).

(b)
1L: Ja ↑sit mä vein sen gradun.
2J: Mm ↑hm:,
3L: Nyt lopullisesti.
4J: No nyt ei oo enää ku harjottelu.
5L: Nii:.
6J: Mm:. Eikö oo aika mukavaa.
7L: No on. Nyt ku ei oo muita stressiaiheita?,
8J: Nii:n, nyt on huoleton ku hevoseton poika.
9L: Joo:. Just nii.
10J: Ei paljo huolet paina lähiaikoina.
11L: No ei,
12L: Ei. Velvottaaks tää mua johonki.
13J: Ei velvota kulta. (p)

Huom. Puhutussa kielessä raja tilanneviitteisen se-pronominin ja muodollisen subjektin (» § 915) välillä ei ole aina kovin selvä. Seuraavassa esimerkissä puhuja A kuvailee havaintojaan liikenteestä ja viittaa kuvaukseensa pronominilla se (lihavoitu). Puhuja K:n se-pronomineista edellinen on muodollinen subjekti, jälkimmäinen ei selvästi kumpaakaan.

 
1A: Mut toiset ajaa hirveen lujaa ja toiset ajaa hirvee hiljaa. Ja se on ihan selvää että se (1.0) vaikeuttaa sitä liikennettä sitte,
2K: Nyt jos se tulee pakkanen niin sitte se on liukas. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot