Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Korrelaatin lauseasema > § 1451 Korrelaatin ja refleksiiviaineksen järjestys

§ 1451 Korrelaatin ja refleksiiviaineksen järjestys

Tavallisesti korrelaatti edeltää refleksiiviainesta, mutta järjestys voi olla toinenkin: refleksiiviaines voi mm. sijaita teemana olevan korrelaatin edellä (a). Korrelaatti on silloin yleensä mainittu jo aiemmin, joten refleksiiviaineskin saa tosiasiassa tulkintansa edeltävästä kontekstista.

(a)
Se tömäytti eteeni tuopin. Itselleen se tömäytti myös. (k) | Irja Ranin, o.s. Hämeranta, syntyi Nurmeksessa 7. huhtikuuta 1930. Teatteriuransa hän aloitti näyttelijäharjoittelijana Turun kaupunginteatterissa 1947. (l) | – – pariskunta tapasi kerran ennen häitä vain kertoakseen vanhemmilleen pitivätkö he vanhempiensa valitsemasta ehdokkaasta vai eivät. Toisilleen he eivät asiaa kertoneet. (l)

Kun refleksiiviaineksen sisältävä ilmaus on teemapaikassa, se on muulla tavalla sidoksissa kontekstiin, esim. aiemman lausekkeen kanssa samamerkityksinen (b). Näin on myös esimerkissä (c), jossa refleksiiviaines ja sen korrelaatti ovat molemmat verbin jäljessä ja refleksiiviaineksen sisältävä lauseke liittyy tekstin puheenaiheeseen.

(b)
Yhä useammat Ruotsin johtavista sosialidemokraateista ovat antaneet tukensa luottokorttijupakassa ryvettyneelle Sahlinille. Maanantaina tukensa ilmaisi entinen puoluesihteeri ja ulkoministeri Sten Andersson. (l)
(c)
Yhteiskuntatieteelliseen hakijarynnäkkö Tampereella [otsikko; 2 virkettä poistettu] Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on Tampereen yliopistossa suosituin, tänä vuonna sinne lähetti hakupaperinsa reilut 2700 kokelasta. (l)

Sellaista adverbiaalia, joka subjektikorrelaattinsa jäljessä saa refleksiivisen possessiivisuffiksin, ei subjektin edellä aina merkitä refleksiiviseksi, vaikka tämä olisi mahdollista (d). Tällaisissa tapauksissa tarkoite on yleensä mainittu tekstissä.

(d)
Todd Martinin lähtökohdat otteluun olivat sekavat. Hän oli juuri saanut kuulla, että ei mahtunut USA:n joukkueeseen Atlantan olympialaisiin. Martinin mielestä hän olisi ansainnut paikan. (l) vrt. (Omasta) mielestään Martin olisi ansainnut paikan.

Sama tendenssi on temporaalirakenteessa (e). Korrelaatin ja possessiivisuffiksin suhde on sama kuin vastaava suhde alisteisen ja hallitsevan lauseen jäsenten välillä.

(e)
Blooper joutui sarja-avaukseen ilman Jaana Strömbergiä, – –. Hänen paikkansa joukkueen ykköskaatajana otti nuori Heidi Larnia. – – [Larnian repliikki:] Jaanan ollessa mukana hän on lukenut radat ainakin minulle – –. (l) ’Ollessaan mukana Jaana on lukenut radat.’ vrt. Kun Jaana on ollut mukana, hän on lukenut radat.

Huom. Kielenhuollon kannasta esimerkkiryhmän (e) tyyppisiin tapauksiin ks. T. Itkonen 2000: 81.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot