Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiivisyys infiniittisissä rakenteissa > § 1452 Tulkinta perustuu infiniittimuodon subjektin tulkintaan

§ 1452 Tulkinta perustuu infiniittimuodon subjektin tulkintaan

Kun lauseella ja siihen sisältyvällä infinitiivilausekkeella on yhteinen subjekti, infinitiivilausekkeen refleksiiviaineksen korrelaattina on hallitsevan verbin subjekti (a).

(a)
Joku yrittää [piristää itseään [värjäämällä hiuksensa]]. | Yksin asunnossa ollut mies juoksi kerrostalon pihalle saadakseen apua. (l) | Kesko olisi halukas ostamaan itselleen vain Elannon vähittäiskaupat. (l) | – – mukana olleet yrittivät vetäytyä vastuusta syyttelemällä toisiaan – –. (l)

Korrelaattina voi olla muukin hallitsevan rakenteen jäsen kuin subjekti, kunhan infinitiivin subjekti samastuu siihen. Lauseessa (b) possessiivisuffiksia sitoo genetiivimäärite vaatteen, koska se tulkitaan infinitiivilausekkeen kaunistaa kantajaansa subjektiksi. Samoin lauseessa (c) ymmärretään adverbiaali nuorille substantiivia tilaisuus määrittävän infinitiivilausekkeen subjektiksi.

(b)
Vaatteen tehtävänä on kaunistaa kantajaansa. (l)
(c)
Tällä annetaan nuorille tilaisuus kehittää taipumuksiaan.

Referatiivi- ja temporaalirakenteessa, joissa infiniittisellä rakenteella voi olla oma genetiivimuotoinen ilmisubjekti, hallitsevan ja infiniittisen rakenteen subjektien samuus ilmaistaan possessiivisuffiksilla. Hallitsevan rakenteen subjekti ohjaa infiniittisen rakenteen subjektin tulkintaa ja toimii sen refleksiiviainesten korrelaattina (d). Permissiivirakenteessa samasubjektisuutta ilmaistaan refleksiivipronominilla (e).

(d)
Jotkut väittävät [piristävänsä itseään [värjätessään hiuksensa]]. | Miehen pitää aina saada tuntea olevansa ykkönen. (k) | Vihreät ilmoittivat ryhmäpuheenvuorossaan antavansa jäsenilleen kuitenkin vapaat kädet. (l)
(e)
Suomalaisen luonto on semmoinen, ettei se helposti anna itsensä joutua naurunalaiseksi muiden silmissä. (k)

Kun referatiivi- tai temporaalirakenteen subjektina on anaforinen pronomini, syntyy erisubjektinen tulkinta (f).

(f)
Naineni leppyy, jos miesj myöntää häneni olevan oikeassa. | – – hei istuvat nyt vierekkäin juovat syövät ja tarkkailevat ulkona parveilevia eläkeläisiäj jotka juuri heidäni tullessaan sisään purkautuivat. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot