Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Hakukysymykset > Kysyttävän lajeja > Yhden ja monen kysyminen > § 1687 Kuka, kumpi, ketkä kaikki

§ 1687 Kuka, kumpi, ketkä kaikki

Pronomini kumpi ja sen sisältävät interrogatiivi-ilmaukset rajaavat hakualueen kahteen entiteettiin. Ne voivat ilmetä kontekstista (a), tai ne ilmaistaan elatiivirakenteella: kumpi meistä. Lisäksi niin kumpi-kysymyksissä kuin muissakin voidaan hakualueen muodostavan joukon jäsenet erikseen nimetä hakukysymykseen liitettävällä vai-lausekkeella (b) (» § 1698–).

(a)
”Se akka on hullu.” ”Hän varoitti minua sinusta, koska olet hullu. Kumpaa minun on uskottava?” (k)
(b)
Kuka (näistä kolmesta alokkaasta) toimi komppanian päällikkönä, Aalto, Koljonen vai Sundström?

Kun kysymyssana on yksikkömuotoinen, hakukysymys voi olla neutraali sen suhteen, oletetaanko yksiköllistä vai monikollista vastausta (c). Jokin kysymyslauseen piirre, esim. superlatiivi tai muu määräinen NP, saattaa kuitenkin tehdä kysymyksestä yksiköllistä vastausta ennakoivan (d).

(c)
Kenen pussista koulutusmenot loppujen lopuksi menevät? [Vastaus: kunnan ~ veronmaksajien.]
(d)
Kuka on vaikutusvallaltaan painavin yritysjohtaja? | Kuka on Metsäliiton toimitusjohtaja? (l)

Mikä-pronominin yksikkö- ja monikkomuodot lankeavat yhteen; sillä on erillinen monikko vain nominatiivissa (mitkä) (» § 102 asetelma 51), ja myös kuka-pronominista käytetään eräitä yksikkömuotoja monikkomuotojen sijaan.

Interrogatiivipronominiin appositiosuhteessa oleva kaikki-sana osoittaa, että vastaukseksi odotetaan luetteloa (e), sana muu puolestaan antaa ymmärtää, että osittainen vastaus on jo saatu (f).

(e)
Kenen kaikkien osoitteet Osoitepalvelusta saa? (E) | – Missä kaikkialla olet asunut. Missä asuit lapsena? Entä myöhemmin? Oliko asuintalollasi tai ‑korttelilla nimeä? (E)
(f)
– Minä luulin, ettette te buddhalaiset saa tappaa, mutisin nolona. – Niin? Mitä muuta te luulette? (k) | Minne muualle te olette menossa, paitsi kiertueelle ja listakärkeen? (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot