Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien luokkia > Suhteellista ja absoluuttista ominaisuutta ilmaisevat adjektiivit > § 607 Suhteellisten ja absoluuttisten adjektiivien raja

§ 607 Suhteellisten ja absoluuttisten adjektiivien raja

Suhteellisten ja absoluuttisten ominaisuuksien välillä ei ole selvää rajaa, eikä myöskään niitä kuvaavien adjektiivien välillä. Enemmän absoluuttisia kuin suhteellisia ominaisuuksia ilmaisevat sellaiset adjektiivit kuin lopullinen, pääasiallinen, täydellinen, jotka esittävät ominaisuuden yksiselitteisenä. Samoin selvemmin absoluuttisia ovat mm. sellaiset ajankohtaa ja sijaintia ilmaisevat adjektiivit kuin entinen, tiistainen, edellinen, jälkimmäinen, seuraava, eilinen, nykyinen, viimevuotinen, oikeanpuoleinen: ne rajaavat entiteetin tarkoitteen alan suhteessa toisiin vastaaviin entiteetteihin. Tällaiset adjektiivit eivät komparoidu eivätkä saa astemääritteitä.

Lisäksi on koko joukko erityyppisiä vertailevia yhdysadjektiiveja, joiden edusosa kuvaa suhteellista ominaisuutta mutta määriteosa spesifioi suhteen laadun:

  • tehostavat tai emfaattiset yhdysadjektiivit kuten sikahuono, superhyvä, upouusi, ventovieras, yliväsynyt
  • toistoadjektiivit kuten hienonhieno, pienenpieni
  • johonkin suhteuttavat yhdysadjektiivit kuten puolikuiva, alilämpöinen, ylipainoinen; samankokoinen (» § 609)
  • ominaisuutta vertaavat substantiivimääriteosan sisältävät yhdysadjektiivit kuten kuvankaunis, laiskanpulskea, jääkylmä.

Tällaiset adjektiivit eivät saa intensiteettimääritteitä eivätkä yleensä komparoidu, vaikka edusosa (hyvä, hieno, kaunis, pitkä) komparoituisi: ?melkein sikahuono, *täysin kuvankaunis; *superparempi. Luonteeltaan tällaiset adjektiivit ovat kuitenkin enemmän kuvailevia kuin johonkin kategoriaan sijoittavia.

Moderatiiviadjektiivien kuten heikohko, laiskahko kantasana kuvaa suhteellista ominaisuutta, mutta johdin -hkO aiheuttaa sen, että ne eivät komparoidu eivätkä saa intensiteettimääritteitä: *heikohkompi, *laiskahkoin; *hyvin suurehko (» § 294). Nekin ovat jo sinänsä vertailevia.

Jos samassa lausekkeessa esiintyy sekä suhteellista että absoluuttista ominaisuutta ilmaisevia adjektiiveja, on tavallista, että suhteelliset kuvailevat adjektiivit sijoittuvat ennen absoluuttisia kategorioivia adjektiiveja, esim. vanha puinen kirkko, pienehkö taloudellinen ongelma (» § 584585). Kun spesifioivasti tai deiktisesti suhteuttavia absoluuttisia adjektiiveja kuten edellinen, nykyinen, eilinen käytetään tarkennemääritteen kaltaisesti, ne sijoittuvat tavallisesti ennen suhteellisiakin adjektiiveja: edellinen hyvä tulos, nykyisessä vilkkaassa menossa.

Huom. Bahuvriihit kuten hienohelma, pipopää ovat yhdysnomineja, jotka eivät komparoidu. Niillä on käyttöä sekä substantiivina että adjektiivina (» § 424).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot