Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien luokkia > Muita adjektiiviluokituksia > § 609 Suhteutusadjektiivit: samannäköinen, hyvänmakuinen

§ 609 Suhteutusadjektiivit: samannäköinen, hyvänmakuinen

Suhteutusadjektiivit vertailevat entiteetin ominaisuutta suhteuttaen sen johonkin toiseen entiteettiin. Ne ovat inen-loppuisia adjektiiveja, joilla on edellään genetiivisijainen täydennys tai määriteosa: vuoden pituinen, 300 euron hintainen, tämänkertainen, samannäköinen (» § 613614). Kun kyseessä on samuuden asteen vertailu, eräissä tapauksissa asteikollisuutta ilmaisevat määritteet ovat mahdollisia, esim. kvanttorit enemmän ~ vähemmän (enemmän äitinsä näköinen), täyteyden asteen määritteet (melkein ~ täysin siskonsa mittainen) sekä jotkin intensiteettimääritteet: kovin ~ ?erittäin äitinsä näköinen (vrt. *kovin kilon painoinen).

Suhteutusadjektiivi ei yleensä komparoidu (*äitinsä näköisempi) lukuun ottamatta joitakin adjektiivialkuisia yhdyssanoja tai sanaliittoja; komparaation tunnus sijoittuu yleensä suhteutusadjektiivin täydennykseen, joskus itse adjektiiviinkin (» § 428): hyvännäköinen : paremman näköinen (~ ?hyvännäköisempi), mukavan tuntuinen : mukavamman tuntuinen; pahanhajuinen : pahemman hajuinen ~ pahanhajuisempi. Substantiivialkuinen leksikaalistunut todennäköinen on komparoituvana poikkeus: todennäköisin syy.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot