Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin adverbiaalit > Suuntaiset ja suhteen adverbiaalit > § 619 Perso makealle, läheinen ihmiselle, hyvä jalkapallossa

§ 619 Perso makealle, läheinen ihmiselle, hyvä jalkapallossa

Luontaista ominaisuutta tai reagointitapaa tarkoittaviin adjektiiveihin liittyy allatiivisijainen adverbiaali, esim. perso makealle, valmiuden tilaa tarkoittaviin myös illatiivisijainen: altis muutoksille, valmis muutoksiin (a) (» § 620). Varsinkin sanoilla ahne ja perso voi olla myös postpositiolauseke adverbiaalina (b).

(a)
Toivottavasti kukaan ei ole allerginen mereneläville. (k) | Liian moni kallisarvoinen tekstiili on lojunut jopa vuosisatoja pölyn ja lian peittämänä ja kosteudelle, homeelle tai valolle alttiina – –. (l) | – – valtio on hyvin ahne vieraalle valuutalle. (l) | Valvontajärjestelmä saattaa olla arka poliittisille paineille. (l)
(b)
Ei kai siinä mitään, että on ahne rahan perään. (l) | Varsinkin amerikkalaiset ovat persoja kuninkaallisten perään – –. (l)

Myös suhtautumista ilmaisevat adjektiivit saavat adverbiaalikseen allatiivisijaisen, jotkut myös adpositiolausekkeen, esim. kateellinen, kiitollinen, kohtelias, rehellinen, uskollinen, vihainen, ystävällinen (jollekulle ~ jotakuta kohtaan) (c). Syytä ilmaiseva adverbiaali on elatiivimuotoinen: kiitollinen elämästä.

(c)
Voimme olla tänään kiitollisia italialaisille. (l) | Jätkät olivat minulle kamalan vihaisia. (l) | Kanada pysyi Englannille uskollisena Yhdysvaltain vapaussodan aikana 1775–83. (l)

Allatiivisijainen adverbiaali voi ilmaista kokijaa tai muuta entiteettiä, jonka kannalta ominaisuutta tarkastellaan. Tällaisia adverbiaaleja saavia adjektiiveja ovat mm. arvokas, (epä)selvä, helppo, hyvä, mahdollinen, rakas, tuttu, tärkeä, uusi, vaikea. Allatiiviadverbiaali liittyy lisäksi tyypillisyyttä tai soveltuvuutta tarkoittaviin adjektiiveihin: harvinainen, (epä)sopiva, (epä)tavallinen, (epä)tyypillinen, vaaraton. Tällöin adverbiaali ilmaisee, kenen tai minkä (epä)luonteenomaisista tai (epä)sopivista ominaisuuksista on puhe. Kun adverbiaali ei ole välittömästi adjektiivin vieressä, sen tulkinta pelkäksi adjektiivin laajennukseksi ei ole yhtä selvää.

(d)
Liikuntaa pidetään yleisesti selälle edullisena. (l) | Holkeri jäi etäiseksi myös Salolaiselle. (l) | Lukit ovat ihmiselle hyödyllisiä, – –. (l) | Optio on sijoituskäsitteenä vielä monille outo. (l) | Lopputyön toteutus on valokuvaajalle epätavanomainen, – –. (l) | Tytöille tyypilliset koti‑, nukke- ja vaateleikit sopivat kahdestaan supateltaviksi. (l)

Lisäksi sellaiset entiteettien välistä suhdetta ilmaisevat inen-adjektiivit kuin alisteinen, läheinen, rinnakkainen, vastakkainen, yhteinen voivat saada adverbiaalikseen allatiivisijaisen, joskus myös adpositiolausekkeen.

(e)
Muut ihmiselle läheiset hyönteiset (l) | – – miten syvällisesti neljäkymmentä vuotta kestänyt ero ja eläminen toisilleen vastakkaisissa järjestelmissä on muuttanut myös ihmisten henkistä rakennetta. (l) | Valiokunta – – [ei] ole puoluejohdolle alisteinen, – –. (l) | Näitä meille kaikille yhteisiä metsiä on pyrittävä hankkimaan lisää vuosi vuodelta, – –. (k) | Mekö muka tuon alsilaisen kanssa läheiset? (k)

Sopivuutta, kyvykkyyttä tms. ilmaisevaan adjektiiviin taas liittyy olosijainen adverbiaali, joka osoittaa ominaisuuden pätemisalueen. Tavallisin muoto sille on inessiivi‑, mutta myös adessiivi- tai postpositiolauseke ovat mahdollisia. Predikatiivilauseessa olosijainen adverbiaali määrittää olla-verbin ja predikatiivin muodostamaa kokonaisuutta: on hyvä jossakin.

(f)
Itse hän ei koskaan ollut hyvä lätkässä, – –. (l) | Lapsena olin hyvä 100 metrillä – –. (l) | Äitini on taitava tässä puuhassa, – –. (l) | Janne on hyvä puolustaja, erittäin hyvä kiekon kanssa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot