Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin adverbiaalit > Suuntaiset ja suhteen adverbiaalit > § 620 Nopea oppimaan, valmis operaatioon, kypsä isäksi

§ 620 Nopea oppimaan, valmis operaatioon, kypsä isäksi

Illatiivisijaisen MA-infinitiivilausekkeen (a) (» § 623) tai NP:n (b) adverbiaalikseen saavat sellaiset adjektiivit, jotka tarkoittavat kyvykkyyttä, sopivuutta tai halukkuutta johonkin asiaan tai toimintaan, esim. altis, halukas, hidas, huono, hyvä, innokas, kova, kypsä, nopea, näppärä, pätevä, sopiva, valmis, vapaa. Adverbiaali ilmaisee siis sitä, mihin joku on valmis tai missä suhteessa joku on hyvä jne. Osa ko. adjektiiveista saa myös allatiiviadverbiaalin (» § 619).

(a)
– – olen hyvä oppimaan uutta (l) | Olet tosin kovin nuori siitä päättämään. (k)
(b)
Kota on hyvä veden lämmitykseen, – –. (l) | Ruotsi on valmis operaatioon. (l)

Syytä tai aihetta ilmaiseva illatiiviadverbiaali taas voi olla vain NP, ei MA-infinitiivilauseke. Tällaisen adverbiaalin voi saada partisiippilähtöinen adjektiivi kuten tyytyväinen, ihastunut; myös elatiiviadverbiaali on mahdollinen.

(c)
Joulupukki rinnastaa itsensä valtionyhtiöiden toimitusjohtajiin, mutta hän on tyytymätön palkkaansa. (l) | elämäänsä tyytyväinen mies (l) | hyljevahinkoihin sydämistyneet kalastajat (l)

Translatiivisijaisen adverbiaalin saa esim. halua ja kykyä ilmaiseva adjektiivi:

(d)
Hallikauppiaaksi halukkaita riittää. (l) | En miettinyt hetkeäkään olenko kypsä liigavalmentajaksi, – –. (l)

Kun adjektiivilausekkeeseen sisältyy riittävyyden tai liiallisuuden ilmaus kuten tarpeeksi, liian, lauseessa on usein tulosijainen adverbiaali, joka on illatiivissa tai translatiivissa:

(e)
– – kunnalliset päättäjät ovat kyllin rohkeita asettamaan Helsinkiin tietulleja (l) | – – yhtiön oma tietokoneyksikkö oli liian pieni sekä selviämään että myytäväksi. (l) | Hän vain ei ole tarpeeksi älykäs äitinä eläjäksi, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot