Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivien substantiivikäyttö > Abstraktiot > Hyvä, kylmä, puhua tyhmiä > § 627 Abstraktin substantiivikäytön tendenssejä

§ 627 Abstraktin substantiivikäytön tendenssejä

Toinen keskeinen ryhmä substantiivikäyttöisiä adjektiiveja ovat abstraktiin entiteettiin viittaavat sanat kuten hyvä, paha, huono.

 
Kysymys hyvän ja pahan, sallitun ja kielletyn olemassaolosta on aina läsnä. (l) | On luonnollista haluta aina uutta, enemmän ja parempaa. (l) | – – ihmiset eivät suostu palaamaan entiseen. (l) | – – kuinka erottaa olennaisen epäolennaisesta – –. (l) | Ajamme pimeässä – –. (l) | Sitä varten saa mm. vapaata työstä. (l) | – – science fiction-elokuvat perustuvat usein yliluonnolliselle, arvaamattomalle. (L) | Paljon melua tyhjästä.

Adjektiivin ja substantiivin rajan häilyvyyttä ilmentävät myös tunto- tai näköaistimusta merkitsevät sanat. Vaikka ne voivat esiintyä substantiiville ominaisessa lauseyhteydessä, ne saavat astemääritteen ja komparoituvat.

 
Tuli kuuma, liian kuuma, minulla oli liikaa yllä! (k) | Minulle tuli yhä kylmempi vaikka kesä olikin. (E)

Puhumista tai ajattelemista tarkoittavien verbien objektina voi toimia monikon partitiivimuotoinen adjektiivi, joka ilmaisee, millaista puheen tai ajatuksen sisältö on. Tavallisia ovat mm. (puhua) hulluja, joutavia, mukavia, pehmeitä, pehmoisia, päättömiä, tyhmiä, vakavia. Samassa tehtävässä käytetään myös demonstratiivisia proadjektiiveja (» § 629).

 
Olisi vaikuttanut enemmän kuin mauttomalta mennä juttelemaan joutavia ja kyselemään kuulumisia. (k) | Olisi pitänyt vaihtaa toiset vaatteet, puhua mukavia. (k) | Voiko missään muualla kuin Suomessa ministeri jutella täytenä totena näin pehmeitä ja silti säilyttää paikkansa – –? (k) | Tämän täytyy olla unta – –. Minun tyttäreni puhuu tuollaisia! (k)

Yksikön partitiivimuoto sisältyy sellaisiin ilmauksiin kuin puhua jostakusta hyvää ~ pahaa, tämä tietää hyvää ~ huonoa, tykätä huonoa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot