Käyttöohje

Paikannimitaulukon selityksiä

Aineisto on aakkostettu taulukoksi suomenkielisten nimien (eksonyymien) mukaan. Suomenkielisistä nimistä kerrotaan omissa sarakkeissaan niiden tarkoittamien paikkojen laji (esimerkiksi joki) ja sijainti (esimerkiksi Kreikka) sekä niitä vastaavat englannin kielessä käytetyt nimet, paikalliset nimet (endonyymit) ja nimet joissakin muissa kielissä, tavallisesti ainakin ranskassa ja saksassa.

Aaltoviiva erottaa toisistaan rinnakkaisnimet, esimerkiksi Ylämaa ~ Skotlannin ylämaa.

Eksonyymi (suomenkielinen nimi)

Aineistossa on noin 3 000 ulkomaisten paikkojen suomenkielistä nimeä eli suomenkielistä eksonyymiä. Niistä kolmannes on nimiä, joista puuttuu paikanlajin ilmaiseva osa eli geneerinen termi, esimerkiksi järvi tai vuori. Tällaisia termittömiä nimiä ovat muun muassa Amerikan Samoa ja Hampuri.

Kaksi kolmasosaa eksonyymeistä on termillisiä. Termillisissä eksonyymeissä on sekä paikan yksilöivä eli spesifinen nimenosa että termi. Lähes puolet termillisistä eksonyymeistä on sellaisia, joissa molemmat osat on suomennettu tai suomalaistettu, esimerkiksi Pöytävuori (englanniksi Table Mountain) ja Gotlannin lääni (ruotsiksi Gotlands län). Runsas puolet on sellaisia, joissa vain termi on suomennettu, esimerkiksi Neuchâtelinjärvi (ranskaksi lac de Neuchâtel) ja Sognevuono (norjaksi Sognefjorden). Eksonyymejä, joissa vain termi on suomennettu, syntyy spontaanisti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Tähän julkaisuun on koottu sellaisia nimiä, joissa termi suomennetaan vakiintuneesti ja esimerkinomaisesti sellaisia nimiä, joissa termin suomentaminen on ymmärrettävyyden vuoksi suositeltavaa.

Aineistoon kuuluu myös joitakin rajatapauksia. Esimerkiksi jos kielirajan ylittävistä paikoista on käytössä useampi kuin yksi paikallinen nimi ja näistä vain yksi on vakiintunut suomen kieleen koko paikkaa tarkoittavaksi, se on tulkittu suomenkieliseksi eksonyymiksi. Sellainen on esimerkiksi Venäjän ja Kiinan rajajoen venäjänkielinen nimi Amur (kiinaksi Heilong Jiang). Tällaisia nimiä on luettelossa runsaat sata.

Vastaavasti mukaan on otettu joitakin osaksi Suomeen sijoittuvien paikkojen nimiä, jotka oikeastaan ovat eksonyymejä vain Suomen rajan takaisilta osiltaan, kuten Ahvenanrauma (ruotsiksi Södra Kvarken) ja Euraasia (esimerkiksi vietnamiksi Lục địa Á-Âu).

Ruijan, Pohjois-Ruotsin ja Venäjän vanhoista suomalaisnimistä, joista osa on historiallisia endonyymejä, taulukossa on vain valikoima, esimerkiksi Matarenki (ruotsiksi Övertorneå), Karhumäki (venäjäksi Medvežjegorsk) ja Viipuri (venäjäksi Vyborg). Venäjän lähialueiden suomalaisnimiä oikeinkirjoitusohjeineen on runsaasti teoksessa Venäjän federaation paikannimiä.

Jos nimi on suomalaistettu latinaista kirjoitusta käyttävästä kielestä, sitä pidetään tässä aineistossa eksonyyminä, vaikka se eroaisi endonyymistä vain tarkkeiden käytön suhteen. Esimerkiksi Geneve on eksonyymi (ja ääntyy suomalaisittain), mutta Genève on endonyymi. Vieraasta kirjoitusjärjestelmästä latinaistetut nimet sen sijaan eivät tämän ohjeiston mukaan muutu eksonyymeiksi pelkästään tarkkeet poistamalla. Arabiankielinen kaupunginnimi Şan‘ā’ on endonyymi myös tarkkeettomassa muodossa Sana mutta eksonyymi muodossa Sanaa. Myöskään sanaväliin tai kirjainkokoon puuttuminen ei muuta endonyymiä eksonyymiksi. Kiinankielinen joennimi Huang He on endonyymi myös muodossa Huanghe.

Osa eksonyymeistä on luokiteltu vanhentuneiksi (merkintä vanh., esimerkiksi Upsala). Jos ajantasaista eksonyymiä ei ole, eksonyymisarakkeessa suositetaan vastaavaa endonyymiä (Uppsala).

Venäjän federaation paikannimiä -verkkojulkaisu

Paikan laji

Kunkin eksonyymin tarkoittamasta paikasta mainitaan sen laji (esimerkiksi joki). Sanalla maa (englanniksi country) tarkoitetaan sellaista itsenäistä valtiota (esimerkiksi Ranska) tai muuta geopoliittisesti merkittävää aluetta (esimerkiksi Ranskan Polynesia), jolle Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on antanut maatunnuksen (country code).

Paikan lajit on ryhmitelty karkeasti seuraaviksi 11 tyypiksi: mantereet ja maanosat, maankamaran ja kasvillisuuden muodot, mannerten vedet, merialueet, merenpohjan muodot, maat, alueet, paikkakunnat ja niiden osat, liikennereitit, rakennelmat ja muinaisjäännökset. Niille ei ole taulukossa omaa saraketta, mutta ne saa näkyviin tarkennetun haun avulla.

Paikan sijainti

Sijainti ilmoitetaan tavallisesti maanosan, maan (ja isojen maiden osa-alueen) tai meren tarkkuudella.

Mantereilla sijaitsevista paikoista kerrotaan, mihin maanosiin, maihin tai maiden osa-alueisiin ne kuuluvat, esimerkiksi Sambia: Afrikka; Veikselin kynnäs: Eurooppa (Puola – Venäjä); Apulia: Italia; Karhumäki: Venäjä (Karjalan tasavalta); tai mistä osista ne koostuvat, esimerkiksi Riviera: Eurooppa (Italian Riviera + Ranskan Riviera). Viimeksi mainittu määrittely on toisinaan viitteellinen. Esimerkiksi siitä, mitkä maat muodostavat Keski-Euroopan, on erilaisia käsityksiä.

Merenosista ja merenpohjan muodoista mainitaan tavallisesti meri, johon paikka kuuluu, ja sen mahdolliset rantavaltiot, esimerkiksi Adeninlahti: Intian valtameri (Djibouti – Jemen – Somalia); Mariaanien hauta: Tyynimeri.

Jos kohde on sama kuin sijaintialueensa, asia ilmaistaan sijaintisarakkeessa yhtäläisyysmerkillä, esimerkiksi Afrikan sarvi: Afrikka (= Djibouti + Eritrea + Etiopia + Somalia).

Nimi englannin kielessä

Tässä sarakkeessa annetaan kaikkien suomenkielisten eksonyymien vastineet englannin kielessä. Mukana ovat nekin nimet, jotka esiintyvät endonyymeinä seuraavassa sarakkeessa.

Endonyymi (paikallinen nimi) ja sen kieli

Endonyymi on tässä käytetyn määritelmän mukaan nimi sen tarkoittaman paikan sijaintimaan virallisessa tai valtakielessä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole liittovaltiotasolla virallista kieltä, mutta maan valtakieli on englanti.

Endonyymien perässä mainitaan niiden kieli kansainvälisenä kaksi- tai kolmikirjaintunnuksena. Kielen koko nimi tulee näkyviin, kun kursori asetetaan tunnuksen päälle. Käyttöohjeen kohdassa Kielten nimet ja latinaistukset taulukkona luetellaan kyseiset tunnukset ja niitä vastaavien kielten suomen- ja englanninkieliset nimet. Kielitaulukossa kerrotaan myös, millä tavoin vieraita kirjoitusjärjestelmiä käyttävien kielten endonyymit on latinaistettu.

Kielettömien alueiden, kuten valtamerten pohjan muotojen ja Antarktiksen paikkojen, paikallisina niminä pidetään tässä julkaisussa niiden kansainvälisiksi vakiintuneita englanninkielisiä nimiä. Ne löytyvät edellisestä sarakkeesta. Tällaisia ”pseudoendonyymejä” ovat esimerkiksi Mariana Trench (Mariaanien hauta) ja Antarctica (Etelämanner) ja jotkut Grönlannin paikkojen nimet, esimerkiksi Nyeboe Land (Nyeboenmaa, omakielinen nimi puuttuu).

Nimi muussa kielessä

Tässä sarakkeessa annetaan melkein kaikkien suomalaisten eksonyymien vastineet ranskassa ja saksassa (silloin, kun ne eivät esiinny endonyymeinä edellisessä sarakkeessa). Nimiä muista kuin näistä kielistä on mukana valikoidusti. Niitä ovat muun muassa nimet sellaisissa kansallisissa vähemmistökielissä, joiden puhunta-alueella kyseiset paikat sijaitsevat. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi baski Espanjassa ja Ranskassa ja pohjoissaame Norjassa.

Lisätietoja

Joistakin nimistä annetaan taustaan tai paikkoihin liittyviä lisätietoja. Niitä sisältävää saraketta ei näytetä nimitaulukossa, mutta mahdolliset lisätiedot saa esiin klikkaamalla eksonyymisarakkeen lihavoituja nimiä. Esimerkiksi Thaimaasta kerrotaan, että sen nimenä oli vuoteen 1939 ja vuosina 1946–48 Siam. Nimen Länsi-Sahara kohdalla mainitaan, että Marokko on julistanut maan osaksi aluettaan.


Sivun alkuun