Kotus - webbpublikationer

Namn på länder på sju språk

 

Bakgrundsinformation om materialet, redigeringen och innehållet

Namn på självständiga stater och besittningar med egen landskod presenteras i webbpublikationen på sju olika språk. Även Västsahara, Palestina, Hongkong, Macao, Taiwan, Antarktis och Ryska federationens 21 delrepubliker har inkluderats. Här presenteras förutom de officiella namnen också frekventa inofficiella namnformer.

Varje namn presenteras på finska, svenska, nordsamiska, engelska, franska, tyska och ryska.

Källor

Den viktigaste källan för denna publikation är de rekommendationer som FN:s ortnamnsorgan har gett angående namn på länder. FN:s rekommendationer gäller dess officiella språk – engelska, franska, spanska, ryska, kinesiska och arabiska – men kan tillämpas även på andra språk. Namnen på respektive språk har plockats ur de källor som ansetts vara pålitligast för språket i fråga. Denna publikation bygger på publikationen Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi (Namn på länder på finska, svenska, samiska, engelska, franska och tyska) från år 2003 som redigerats av Saara Welin och som i sin tur bygger på Maiden nimet kuudella kielellä (Namn på länder på sex språk) från 1994 som redigerats av Eeva Maria Närhi. (Se källor).

Presentation/återgivning av namnen

Både namnets kort- och långform anges, om pålitliga källor funnits att tillgå. Om FN använder enbart namnets korta eller långa form har detta kommenterats. Om parallellformer till det långa eller korta namnet anges, är den förstnämnda formen den officiella form FN rekommenderar. Om bruket av ett namn på något språk avviker från FN:s rekommendation kommenteras detta separat.

Namn på icke självständiga områden har markerats med en asterisk (*) och i förteckningen anges också vilken stat området tillhör. Namnen på dessa områden är plockade ur källor på respektive språk eftersom FN inte gett rekommendationer angående dessa.

Om artikel (the; le; la; les, pl.; der; die; das; die, pl.) används tillsammans med ett namn på något av språken anges artikeln inom parentes efter namnet. Om enbart förkortningen för grammatikaliskt genus anges (m., f., n.) betyder det att artikel normalt sett inte används i samband med namnet.

Författare/redaktörer

Innehållet har redigerats av namnforskaren Minna Salonen. Webbapplikationen har gjorts av systemexperten Jari Vihtari.

Från Forskningscentralen för de inhemska språken har följande personer deltagit i arbetet: Kaarina Vuolab-Lohi, forskare i samiska, har granskat de samiska namnen, namnforskaren Maria Vidberg, har granskat de svenska namnen och Ida Kempinen har excerperat de ryska namnen. Materialet som helhet har kommenterats av filosofie licentiat Kerkko Hakulinen som är expert på utländska ortnamn. Den kunskap om namn som Peeter Päll, föreståndare för språkvårdsavdelningen vid Eesti Keele Instituut (Institutet för estniska språket), besitter har utnyttjats för de ryska namnen. Det samiska materialet har kommenterats av Samuli Aikio som är expert på samiska språket och samiska namn.

Texterna har översatts av Maria Vidberg (svenska), Kaarina Vuolab-Lohi (samiska), Linda Brown och Marja Heikkinen (engelska), Frédéric Fessard, Grégory Fessard och Minna Salonen (franska), Klaas Ruppel (tyska) och Marina Turenkova (ryska).


Respons? Klicka här.

 
© Institutet för de inhemska språken