Paikannimilaari

 

Paikannimipankki

Paikannimitietokanta perustuu paikannimien kenttäkeruuseen ja nimistöntutkimustietoon. Tavoitteena on ollut luoda tieteellisesti koodattu paikannimiaineisto, jossa on 250 000 paikannimeä 40 eri alueelta. Nimien määrän on suunniteltu olevan noin 10 prosenttia tietokannan lähteen, Nimiarkiston paikannimitiedoista. Alkuperäisestä suunnitelmasta toteutui noin 37 prosenttia, 91 570 paikannimitietuetta. Paikannimipankki on perustettu 23.4.1990.

Otosalueet tietokantaan on valittu alueellisin, maantieteellisin ja kielitieteellisin perustein. Käytettävissä on seuraavien alueiden muistinvarainen nimistö: Alajärvi, Enonkoski, Hailuoto, Hankasalmi, Kihniö, Kiikoinen, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Oulunsalo, Pirkkala, Pori, Rautjärvi, Sauvo, Sodankylä, Suonenjoki, Taipalsaari ja Velkua.

Paikannimitietueen sisältö ja rakenne

Kustakin paikannimestä esitetään nimen normaalistettu asu, nimenosa- ja nimielementtirajat, nimen rakenne- ja/tai nimenmuodostustyyppi, nimen murreasu ja taivutusmuoto, nimen alkuperää ym. valaisevat tiedot, asiakirjanimi, rinnakkaisnimi, vertailut lähinimiin ym., paikan laji, paikan hallinnollinen paikannus (kunta ja kylä), karttapaikannus ja keruutiedot:

<NI> nimi, rajat (hakuasu + osarajat, vaihtoehtoinen hakuasu)
<RA> rakennetyyppi ja/tai muodostustapa (tieto hakuasusta ja nimilipusta)
<MU> murreasu (tieto nimilipusta)
<TA> taivutuskoodi (tieto nimilipusta)
<KU> kunta (Väestörekisterikeskuksen kuntakoodi)
<KY> kylä (rekisterikylä tai nimilipun tieto)
<KA> karttapaikannus (nimilipun tieto)
<K1> paikan sijaintiin liittyvä kommentti (tieto nimilipusta)
<LK> paikanlajikoodi (ks. Kiviniemi 1990; tieto nimilipusta)
<LA> paikanlaji (sanallinen selitys, nimilipun tieto)
<K2> nimen alkuperää koskeva kommentti (tieto nimilipusta)
<KO> kommentti (nimilipun tieto/tiedot)
&3 paikan lajiin liittyvä
&4 paikan ja/tai nimen ikään liittyvä
&5 muu kommentti
<RI> rinnakkaisnimi (nimilipun tieto/tiedot)
<AS> asiakirjanimi (nimilipun tieto/tiedot)
<VE> vertaa (nimilipun tieto/tiedot)
<SV> katso (viittaus Nimiarkiston nimilipun hakusanaan)
<KE> kerääjätieto (nimilipun leimasta)

Paikan lajin kuvaukseen voi liittyä luonnehdinta, joka erotetaan lajia ilmaisevasta sanasta pisteellä. Luonnehdinta kirjoitetaan kolmemerkkisenä lyhenteenä, esim. <LA>mökki.häv. Luonnehdintoja vastaavat lyhenteet:

ent entinen
häv hävinnyt
kui kuivunut, kuivattu
maa maatunut
met metsittynyt
soi soistunut
til tilapäinen
ump umpeutunut

Rinnakkaisnimeen liittyvä luonnehdinta kirjoitetaan suoraan nimen perään kolmemerkkisenä lyhenteenä. Erotinmerkkinä käytetään pistettä, esim. Arvola.vir, Pikku Santaperä.nyk. - Luonnehdinnat merkitään seuraavilla lyhenteillä:

ent entinen nimi
har harvinainen nimi
hau haukkumanimi
kan kansanomainen nimi
lei leikillinen nimi
nyk nykyinen nimi
tav tavallinen nimi, tavallisesti
uud uudempi nimi
van vanhempi nimi
vir virallinen nimi

Jos paikka koostuu useammasta erikseen nimetystä paikasta (esim. saaret, luodot, karit jne.), yhteisnimen rinnakkaisnimikenttään voidaan kirjoittaa paikan tietyn osan nimi ja osanimiluonteen ilmaiseva luonnehdintalyhenne .osa. Vastaavasti paikan osanimen rinnakkaisnimikenttään voidaan kirjoittaa yhteisnimi ja yhteisnimiluonteen ilmaiseva luonnehdintalyhenne .yht. Esimerkiksi yhteisnimeä Lehmänklopit (karit) koskevaan tietueeseen kirjoitetaan osanimet seuraavasti: <RI>Korkea Lehmänkloppi.osa, Matala Lehmänkloppi.osa; vastaavasti tietueen Korkea Lehmänkloppi rinnakkaisnimikenttään kirjoitetaan yhteisnimi <RI>Lehmänklopit.yht.

_ _ _ _ _

Julkaisut

Miikkulainen, Raija 1998:  The Database of Finnish Toponyms. W. F. H. Nicolaisen (ed.), Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996. Volume 2. Department of English, University of Aberdeen. Aberdeen 1998. S. 248–255.

Miikkulainen, Raija 1996: The Database of Finnish Toponyms. Ed. Scottish Congress Comittee: XIXth International Congress of Onomastic Sciences. University of Aberdeen, August 4 - 11, 1996. Congress Guide. Aberdeen 1996. P. 99–100.

Miikkulainen, Raija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikannimitietokannan kirjoittaminen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nimitoimisto 1993. 23 s. ja liitteet 13 s. (pdf-tiedostona)

Miikkulainen, Raija 1990: Die Finnische Ortsnamenbank. Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Volume 2. The University of Helsinki and The Finnish Research Centre of Domestic Languages, Helsinki. S. 171–178.

Miikkulainen, Raija – Pitkänen, Ritva Liisa 1995: Die Finnische Ortsnamenbank. Redegit Heikki Leskinen: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.– 15.8.1995. Pars II: Summaria acroasium in sectionimbus et symposiis factarum. Jyväskylä 1995.

Miikkulainen, Raija – Rahikainen, Tarmo 1993: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikannimitietokannan käyttö. Kotimaisten kielten  tutkimuskeskus, nimitoimisto ja kehittämisyksikkö. 43 s. ja liitteet 3 s.

Pitkänen, Ritva Liisa 1995: Paikannimitietokanta, uudenlainen tutkimusaineisto. Riitta Kataja ja Kristina Suikkari (toim.),  XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.–7.5.1994. Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora. Oulu: Oulun yliopisto.