Hakuohjeet

Suomen murteiden sanakirjasta voi tehdä monenlaisia hakuja:

  • Perushaussa etsitään haettavaa sanaa hakusanoista.
  • Tarkennettu haku voidaan kohdistaa esimerkiksi sana-artikkeleiden merkityksenselitteisiin, esimerkkeihin ja murrealuetietoihin.
  • Lisäksi hakusanoja voi etsiä selaamalla hakusanalistaa.

Perushakukenttä (”Kirjoita hakusana”) on sanakirjan jokaisella sivulla. Tarkennettu haku on hakusivulla. Hakusivu avautuu jokaisella sivulla näkyvästä SUURENNUSLASI + HAKU -kuvakkeesta. Jokaisella sivulla näkyy myös VALIKON KUVA + VALIKKO -kuvake, josta pääsee muun muassa ohjeisiin sekä lyhenne- ja taustatietoihin.

Sekä perushaussa että tarkennetussa haussa voi käyttää niin sanottuja jokerimerkkejä eli kysymysmerkkiä ja tähtimerkkiä. Kysymysmerkki (?) korvaa minkä tahansa yksittäisen merkin. Tähtimerkki (*) vastaa mitä tahansa merkkiä tai useamman merkin jonoa. Niin kysymys- kuin tähtimerkinkin voi kirjoittaa mihin kohtaan sanaa hyvänsä. Kysymysmerkkiä ja tähtimerkkiä voi käyttää myös samanaikaisesti.

Sanakirja on responsiivinen, eli näkymä mukautuu käytettävän laitteen mukaan.

Perushaku

Sanakirjasta voi tehdä perushakuja kirjoittamalla sanan hakukenttään (”Kirjoita hakusana”). Perushaku kohdistuu sanakirjan hakusanoihin (sekä varsinaisiin hakusanoihin että viitehakusanoihin, ks. tämän ohjeen kohtaa Perushaun tulokset).

Perushakukenttä on sanakirjan jokaisella sivulla. Useimmilla sivuilla (ei kuitenkaan etusivulla eikä hakutulossivulla) on mahdollista selata aakkosjärjestyksessä olevaa hakusanojen listaa. Kun tekee haun, näkyviin tulee hakusanalistan asemesta aakkostettu hakutuloslista.

Kun alkaa kirjoittaa sanaa perushaun hakukenttään, sanakirja ehdottaa mahdollisia sanoja. Perushaussa toimivat jokerimerkit, joten esim. kirja-loppuisia yhdyssanoja voi hakea merkkijonolla *kirja.

Kun sana tai sanan osa (ja mahdollisesti jokerimerkki tai -merkit) on kirjoitettu hakukenttään, painetaan ENTERIÄ tai painiketta, jossa on SUURENNUSLASIN kuva.

Sivun alkuun

Perushaun tulokset

Perushaku avaa sen sana-artikkelin, joka on hakutuloksissa ensimmäisenä.

Esimerkiksi haku ”maa” tuottaa tulokseksi maa-sana-artikkelin ja aakkostetun hakutuloslistan sanoista, jotka alkavat merkkijonolla maa. Tällaisten sanojen määrä näkyy listan alussa. Listan sanat toimivat linkkeinä sana-artikkeleihin.

Valtaosa hakutuloslistan sanoista on hakusanoja, joista avautuu suoraan kyseinen sana-artikkeli. Osa listan sanoista taas on niin sanottuja viitehakusanoja, jotka vievät eri hakusanan kohdassa käsiteltävään sana-artikkeliin, pääartikkeliin. Siihen päädytään joko suoraan tai siten, että ensin avautuu viittausartikkeli, jossa on pääartikkeliin johtava viittauslinkki.

Suorina linkkeinä toimivien viitehakusanojen perässä on hakutuloslistassa siirtonuoli (→). Esimerkiksi maahla-viitehakusana vie mahla-sana-artikkeliin, jossa maahla on asuluettelossa alleviivattuna. Viittausartikkeli taas on esimerkiksi artikkeli kofortti1, jossa on linkkinä toimiva viittaus pääartikkeliin koffertti.

Suorina linkkeinä toimivat viitehakusanat ovat mukana vain perushaun hakutuloslistassa, tarkennetun haun hakusanahaku ei niitä löydä.

Koska artikkeleissa esitellyt murreasut ovat myös viitehakusanoina aakkosellisessa hakusanalistassa, on luettelossa enemmän hakusanoja kuin ilmoitetussa varsinaisessa aakkosvälissä. Osa näistä sanoista jää tähänastisen aakkosvälin ulkopuolelle, ja ne listautuvat hakusanaluettelon loppupäähän, kunnes sanakirja on valmis. Tällaisia sanoja ovat muun muassa skuutata, joka vie artikkeliin kuutata, ja ööversti, joka puolestaan on osa eversti-artikkelia.

Osaan hakusanoista on merkitty numero yläindeksiin. Yläindeksinumerolla osoitetaan homonymiaa eli erotetaan toisistaan samalla tavalla kirjoitettavat mutta eri asioita tarkoittavat ja yleensä eri alkuperää olevat sanat (esim. lahti1, lahti2, lahti3).

Hakusanalistassa on sanan perässä tieto sanan sanaluokasta sellaisissa tapauksissa, joissa sanaluokka on määritelty.

Jos etsittyä sanaa ei ole sanakirjassa hakusanana, näkyviin tulee ilmoitus, ettei haku tuottanut tulosta.

Erilaisista sana-artikkeleista ja hakusanoista sekä sana-artikkelin rakenteesta on lisää tietoa Lukuohjeessa.

Sivun alkuun

Hakusanalista

Sanoja voi hakea myös selaamalla hakusanalistaa. Hakusanalista on perushakukentän (”Kirjoita hakusana”) alla. Hakusanalistan voi sulkea ja avata uudestaan. Hakusanalistassa pääsee siirtymään hakusanojen alkukirjaimesta toiseen listan yläpuolella olevien kirjainpainikkeiden avulla.

Hakusanalistassa kukin hakusana toimii linkkinä kyseiseen sana-artikkeliin. Hakusanalistassa on varsinaisia hakusanoja ja viitehakusanoja kuten hakutuloslistassakin (ks. tämän ohjeen kohtaa Perushaun tulokset).

Hakusanalista ei näy etusivulla eikä hakutulossivulla. Hakusanalistaan pääsee kaikilta sivuilta SUURENNUSLASI + HAKU -kuvakkeesta.

Sivun alkuun

Yleistä tarkennetusta hausta

Perushaun lisäksi sanakirjassa voi tehdä tarkennettuja hakuja. Tarkennettu haku on hakusivulla. Hakusivu avautuu kuvakkeesta SUURENNUSLASI + HAKU.

Tarkennetun haun mahdollisuuksia on monia. Hakuja voi kohdistaa hakusanojen lisäksi sana-artikkeleiden merkityksenselitteisiin, alihakusanoihin ja esimerkkeihin. Lisäksi hakuja voi tehdä sanaluokittain, käyttöaloittain, alueittain ja pitäjittäin.

Erilaisia hakumahdollisuuksia voi myös yhdistellä. Hakuehtoja yhdistelemällä voi tehdä melko monimutkaisiakin hakuja. Tulokseksi saatavat artikkelit täyttävät kaikki annetut hakuehdot. Esimerkiksi kirjoittamalla hakusanakenttään ”ku*ia” sekä valitsemalla sanaluokaksi ”v.” ja pitäjäksi ”Alahärmä”, voi löytää ku-alkuiset, ia-loppuiset verbit, joiden levikkitiedoissa tai esimerkeissä on mainittu pitäjä Alahärmä.

Tarkennettu haku hakusanoista, merkityksenselitteistä ja alihakusanoista kohdistuu kokonaisiin sanoihin, ja hakuruutuun on kirjoitettava täsmälleen haettava sana. Esimerkiksi haulla ”koira” löytyy vain sana-artikkeli koira, ei esimerkiksi sana-artikkeleita ajokoira tai koirankoira. Haulla ”ajokoira” löytyy puolestaan vain sana-artikkeli ajokoira. Tarkennetussa haussa voi perushaun tapaan käyttää jokerimerkkejä. Esimerkiksi ajokoira ja koirankoira löytyvät haulla ”*koira”. Jos hakee kaikista hakusanoista merkkijonoa ”ko?ra”, saa tulokseksi artikkelit koira, koora1, koora2, korra, koura1 ja koura2. Jos hakee merkkijonolla ”ko?ra*”, saa tulokseksi myös muun muassa artikkelit koiraeläin, koirailla ja koirain sekä kouraantua, kouraantuntuva ja kourahainen.

Tarkennettu haku esimerkeistä kohdistuu sanan osiin, eivätkä jokerimerkit ole tarpeen haettavan merkkijonon alussa tai lopussa.

Hakumahdollisuuksia esitellään seuraavassa hakukentittäin. Tarkennetun haun hakukenttien yhteydessä on painikkeita, joissa on kysymysmerkin (?) kuva. Kysymysmerkkipainikkeesta avautuu uuteen ikkunaan tai välilehteen kyseistä hakukenttää koskeva ohje.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku hakusanoista

Tarkennetussa haussa haettava sana kirjoitetaan ”Hakusanoista”-kohdan ensimmäiseen kenttään. Saman kohdan toisessa kentässä oletusasetuksena on, että haku koskee kaikkia hakusanoja (kenttä ”kaikista hakusanoista”). Hakua voidaan rajata valitsemalla pudotusvalikosta haun kohteeksi joko hakusanoina olevat yhdyssanat (”vain yhdyssanoista”), hakusanoina olevien yhdyssanojen perusosat (”vain yhdyssanojen perusosista”) tai hakusanoina olevat yhdistämättömät sanat eli perussanat ja johdokset (”vain yhdistämättömistä sanoista”).

Yhdyssanassa on tyypillisesti määriteosa ja perusosa. Perusosalla tarkoitetaan yhdyssanan viimeistä yhdysosaa. Esimerkiksi yhdyssana alamaa koostuu määriteosasta ala ja perusosasta maa. Myös kolmi- tai useampiosaisen yhdyssanan perusosana pidetään vain sen viimeistä yhdysosaa. Esimerkiksi sanan jeesuksenkäsivarsi perusosa on varsi.

Kun tehdään yhdyssanojen perusosiin kohdistuva haku ”nousu”, saadaan tulokseksi sellaiset sana-artikkelit, joissa hakusanan perusosa on nousu, esimerkiksi auringonnousu, kevätpäivännousu, lohennousu ja maannousu.

Osa hakusanoista on kaksiosaisia, esimerkiksi juurin jaarin tai hissan tissan. Tarkennettu haku kohdistuu tällaisten hakusanojen kumpaankin osaan. Kun tehdään haku ”jaar*” saadaan tulokseksi jaar-alkuisten artikkeleiden lisäksi myös artikkeli juurin jaarin.

Perushaun haulla ”jaar*” saa tulokseksi vain sellaiset kaksiosaiset hakusanat, joiden ensimmäinen osa on jaar-alkuinen.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku merkityksenselitteistä

Haku voidaan tarkentaa merkityksenselitteisiin (”Merkityksenselitteistä”) eli sana-artikkeleiden niihin osiin, joissa selitetään hakusanan merkitystä. Haku merkityksenselitteistä toimii yhdellä tai useammalla sanalla.

Haku merkityksenselitteistä auttaa löytämään esimerkiksi ne sanat, joiden merkityksen muistaa, mutta jotka eivät sanoina muistu mieleen. Jos merkityksenselite-kenttään kirjoittaa esimerkiksi sanan ”jalava”, saa hakutulokseksi sanat kynneppää jakynneppuu.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät merkityksenselitteet näkyvät artikkeleissa alleviivattuina.

Haku merkityksenselitteistä kohdistuu myös alihakusanoihin ja niiden selitteisiin, vaikka alihakusanoista voi hakea myös omalla haulla.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku alihakusanoista

Haku voidaan tarkentaa myös merkityksenselitteisiin sisältyviin alihakusanoihin (”Alihakusanoista”). Haku alihakusanoista toimii yhdellä tai useammalla sanalla.

Alihakusana ilmaisee yleensä hakusanan jonkin kiteytyneen käyttötavan. Alihakusana voi olla varsinaisen hakusanan jokin sijamuoto tai määrämuotoinen useampisanainen ilmaus. Alihakusanat ilmaistaan selitteissä lainausmerkeissä. Esimerkiksi sana-artikkelissa kutikiema on alihakusana ”kutikiemaa”, koska sana kutikiema esiintyy yleensä kutikiemaa-muodossa, kuten kiteytyneissä ilmauksissa antaa kutikiemaa tai saada kutikiemaa. Sana-artikkelissa metsä taas on määrämuotoinen, useampisanainen ilmaus ”käydä (olla, kulkea tms.) metsällä (metsässä, metsää tms.)”.

Haku alihakusanoista auttaa löytämään ne sana-artikkelit, joiden sisältämässä alihakusanassa on käytetty haettua sanaa tai haettuja sanoja. Esimerkiksi käyttämällä hakua ”käydä *ksi” saa vastaukseksi ne sana-artikkelit, joissa alihakusanassa on käytetty verbiä käydä yhdessä ksi-loppuisen muodon kanssa: ”paiskata (käydä, tulla) harmiksi” sana-artikkelissa harmi1 ja ”käydä ilkeäksi” sana-artikkelissa ilkeä.

Hakuehdot täyttäneen sanan sisältävät alihakusanat näkyvät artikkeleissa alleviivattuina.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku esimerkeistä

Haku voidaan tarkentaa hakusanojen ja merkityksenselitteiden lisäksi sana-artikkeleiden esimerkkiosioihin (”Esimerkeistä”). Kun haetaan esimerkeistä, hakukenttään kirjoitetaan haettava sana tai sanan sisältämä merkkijono. Kun hakukenttään kirjoittaa vaikkapa merkkijonon ”koira”, saa tulokseksi kaikki sanakirjan esimerkit, joissa merkkijono koira täsmällisesti esiintyy. Erisnimiä haettaessa pitää käyttää nimiin sisältyviä isoja alkukirjaimia.

Erikoismerkkien käyttö haussa

Sana-artikkeleiden murre-esimerkeissä käytetään erikoismerkkejä, jotka voi tässä haussa valita pudotusvalikosta ”Valitse erikoismerkki”. Esimerkiksi koira-sana voi olla murreaineksissa muodoissa koira, kòira, koera, kòera, koìra ja koèra ja talo-sanan illatiivi taloon, tal̆loon ja talloon. Jos haluaa löytää kaikki muodot eri sana-artikkeleiden esimerkeistä, jokaista on haettava erikseen tai on käytettävä säännöllistä lauseketta.

Murremuotojen merkintätavoista kerrotaan lisää Lukuohjeet-sivun kohdassa Kielitieteellisiä yksityiskohtia esimerkistön murteen merkintätavoista.

Kielitieteellisiä yksityiskohtia esimerkistön murteen merkintätavoista

Haku säännöllisillä lausekkeilla

Esimerkkihaussa voidaan käyttää säännöllisiä lausekkeita. Lauseke kirjoitetaan hakukenttään ja valitaan ”Käytä haussa säännöllisiä lausekkeita” -ruutu valituksi. Säännöllisten lausekkeiden avulla on mahdollista määritellä hyvinkin tarkasti etsittävän merkkijonon muoto ja siinä esiintyvä vaihtelu. Esimerkiksi lausekkeella ”k[oò][iìeè]ra” löytää artikkelit, joissa ovat koira-sanan kirjoitusasut koira, kòira, koera, kòera, koìra ja koèra.

Haku säännöllisten lausekkeiden avulla toimii vain esimerkkihaussa. Ohjeita säännöllisten lausekkeiden käyttöön on Helsingin yliopiston sivuilla.

Ohjeita säännöllisten lausekkeiden käytöstä (Helsingin yliopisto)

Haku vain murreaineksesta

Esimerkkeihin kohdistuvassa haussa on oletuksena valinta ”Hae vain murreaineksesta”. Tällöin haku kohdistuu vain esimerkkien murteellisiin osiin.

Joissakin esimerkeissä on murreaineksen lisäksi yleiskielistä lisätietoa. Yleiskielinen jakso voi olla esimerkin alussa tai lopussa tai keskellä murrejaksoa sulkeissa. Murreaines on esimerkeissä kursiivilla, yleiskielinen aines korostamattomana pystyllä kirjaintyylillä. Kun valinta ”Hae vain murreaineksesta” -ruudusta poistetaan, haku kohdistuu koko esimerkkiin, sekä murreainekseen että yleiskieliseen ainekseen.

Haku tietyn pitäjän esimerkeistä

Esimerkkihaku voidaan kohdistaa myös tiettyyn pitäjään (”Hae vain tietyn pitäjän esimerkeistä”). Pudotusvalikossa on oletuksena ”tyhjä”, jolloin haku kohdistuu kaikkiin pitäjiin. Pitäjän voi valita pudotusvalikon aakkosellisesta listasta. Listan pohjana on vuoden 1938 pitäjäjako.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: valitse sanaluokka

Sanaluokalla haettaessa pudotusvalikosta voi valita yhden sanaluokan kerrallaan. Sanaluokat esitetään valikossa lyhentein. Esimerkiksi haettaessa konjunktioita, valitaan haku ”konj. (konjunktio)”, jolloin tulokseksi saadaan lista konjunktioiksi merkityistä hakusanoista.

Sanaluokkalyhenteet on avattu tarkennetun haun pudotusvalikossa: a. (adjektiivi), adv. (adverbi), interj. (interjektio), kieltov. (kieltoverbi), konj. (konjunktio), liitepart. (liitepartikkeli), lukus. (lukusana), n. (nomini), part. (partikkeli), postp. (postpositio), prep. (prepositio), pron. (pronomini), s. (substantiivi), v. (verbi). Sanaluokkalyhenteiden merkitykset selitetään myös Lyhenteet-sivulla.

Lyhenteet

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: valitse käyttöala

Tehtäessä hakuja käyttöalan perusteella pudotusvalikosta voi valita yhden käyttöalan kerrallaan.

Käyttöalamerkintä voi viitata sanan sävyyn, esimerkiksi ”halv. (halventavasti)” tai ”leik. (leikillisesti)”. Se voi koskea myös sanan ikää ”uud. (uudempaa kieltä)” tai epäkansanomaisuutta, esimerkiksi ”kirj. (kirjakieltä)”.

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: valitse alue

Tehtäessä hakuja alueen perusteella vastaukseksi tulevat sana-artikkelit, joiden levikinluonnehdinnassa mainitaan haettu alue.

Alueen voi valita pudotusvalikon listasta. Aluekoodein nimettyjä alueita on listassa 34. Aluekoodien merkitykset voi tarkistaa Alueet ja pitäjät -sivulta.

Alueet ja pitäjät

Sivun alkuun

Tarkennettu haku: valitse pitäjä

Tehtäessä hakuja pitäjän perusteella löytyvät ne sana-artikkelit, joissa on mainittu kyseinen pitäjä. Maininta voi olla joko sana-artikkelin esimerkistössä tai kohdassa, jossa luonnehditaan sanan levikkiä.

Pitäjän voi valita pudotusvalikon aakkosellisesta listasta.

Sivun alkuun