Svenska ortnamn i Finland

Hjälp

Här finner du tips på hur du kan använda Svenska ortnamn i Finland.

Navigering

Via länkarna i den mörka balken kommer du in på namnförteckningen. Under Svenska namn finns förteckningen med de svenska namnen i alfabetisk ordning och under Finska namn ges de namn som har finska parallellformer, här ordnade alfabetiskt enligt det finska namnet. I sökrutan kan du söka på enskilda namn (svenska eller finska). Via Avancerad sökning hittar du fler sökalternativ.

Sökning

Du kan söka på ett enskilt namn genom att skriva in det i sökrutan i den mörka balken. När du klickar på Avancerad sökning kommer du in på ett sökformulär där du kan välja att skriva in ett enskilt ortnamn (svenskt eller finskt). Du kan även söka på typ av ort (t.ex. by, fjärd, landskap) eller så kan du välja att få fram alla de namn som hör till en viss kommun. Här kan du välja endera tidigare kommun (enligt kommunindelningen 1968) och nuvarande kommun (dagens kommunindelning; denna uppdateras om det sker ändringar i kommunstrukturen).

För lokaliseringen av orterna ges primärt den tidigare kommunen, och du kan via den klicka dig vidare för att få information om dagens kommuntillhörighet. Nuvarande kommun anges även i parentes efter uppgifter om tidigare kommun, förutsatt att namnet på den tidigare och den nuvarande kommunen inte sammanfaller. Observera att även om namnen sammanfaller är det geografiska område som namnen avser inte detsamma. Den primära tillhörigheten (“tidigare kommun”) är alltid i enlighet med vilken kommun orten låg i år 1968. (Se även information under Om Sof).

När du söker på ett namn kan du välja att söka på hela namnet eller bara ett led i namnet. Exempel:

berg ger namnet Berg, men också de namn som börjar på Berg- (Bergans, Bergö)
*berg ger namnet Berg, men också namn som slutar på -berg (Dalberg, Kasberg)
*berg* ger namnet Berg, men också namn som börjar på Berg- (Bergö), slutar på -berg (Dalberg) och där -berg- ingår i namnet på annat sätt (Alberga, Kasberget)

Vedertagna och föråldrade namn

Namnen i förteckningen delas in i antingen vedertagna eller föråldrade namn. Skillnaden anges i presentationen med färgen på namnet. De vedertagna namnen skrivs med svart stil och det finska parallellnamnen ges i normal men kursiv stil:

Vehmais egendom i Juva, Södra Savolax, fi. Vehmaa

De föråldrade namnen ges med grå stil och med det finska namnet i halvfet kursiv stil:

Vehmais by i Juva, Södra Savolax, fi. Vehmaa

I den finska listan ges de vedertagna svenska namnen med halvfet stil medan de föråldrade namnen ges med normal stil:

Vehmaa = Vehmais by i Juva, Södra Savolax
Vehmaa = Vehmais egendom i Juva, Södra Savolax

Tilläggsinformation

Med ett plus (+) i vänstra marginalen i namnlistan anges att det finns tilläggsinformation om namnet eller om orten. Klicka på plustecknet för att läsa informationen - plustecknet blir då ett minustecken. Om du vill dölja informationen igen klickar du på minustecknet.

Uttal

I de fall när det kan vara svårt att avgöra hur ett namn ska uttalas ges även uttalsanvisningar i parentes efter namnet. I uttalsuppgifterna ges skrivtecknen det ljudvärde som de har i alfabetet, och tecknen å, o, u avser därför ljuden i t.ex. mål, mått; ho, bott; ful, full. Vokallängd anges med kolon efter vokaltecknet, t.ex. Alskat (a:lska:t), konsonantlängd genom dubbelskrivning, t.ex. Benvik (benn-). Vid behov markeras betoningen med accenttecken på eller apostrof efter vokalen i den stavelse som skall uppbära huvudtrycket, t.ex. Barösund (-súnd). Uttalsangivelserna är i viss mån bristfälliga och kommer att ses över.

Länkar

Inom materialet länkas en ort till den kommun den finns i om denna har ett svenskt namn. Orterna lokaliseras dels till den kommun de tillhörde 1968, dels till den sammanslagna kommun som primärkommunen tillhör i dag, om dessa inte har samma namn. Ex.

Erlandsböle (ä:r-) by i Pernå (Lovisa stad)

men

Köpbacka by och bostadsområde i Lovisa

Observera att de orter som i det senare fallet lokaliseras till Lovisa är orter som hörde till Lovisa före kommunsammanslagningarna (se information under Om Sof).

Kommunerna och tidigare kommuner har också försetts med en länk till Lantmäteriverkets Kartplatsen. Denna öppnar du genom att klicka på Lantmäteri-logon.

Respons

Via länken Respons i den mörka balken kan du ge oss dina synpunkter på enskilda namn, beskrivningar, lokalisering, urval etc. Glöm inte att skriva in vilket namn det gäller. Vi vill gärna också få kommentarer på själva webbversionen av förteckningen - fungerar den som du önskar, är det någon funktion som du saknar, osv.