Svenska ortnamn i Finland

Om Sof

Denna förteckning, Svenska ortnamn i Finland (Sof), listar svenska namn på orter av allmänt intresse i Finland och ger dem enligt dagens skrivregler. Förteckningen gör en skillnad på vedertagna namn och föråldrade namn. De vedertagna namnen rekommenderas för bruk i svenska, medan man i stället för de föråldrade svenska namnen i många fall i moderna sammanhang hellre kan använda det finska parallellnamnet. Det står naturligtvis likväl var och en fritt att använda även de föråldrade namnen.

Skillnaden mellan vedertagna och föråldrade namn anges i presentationen med färgen på namnet. De vedertagna namnen skrivs med svart stil och det finska parallellnamnen ges i normal men kursiv stil. De föråldrade namnen ges med grå stil och med det finska namnet i halvfet kursiv stil. I den finska listan ges de vedertagna svenska namnen med halvfet stil medan de föråldrade namnen ges med normal stil.

Förteckningen är en reviderad och uppdaterad version av förteckningen Svenska ortnamn i Finland som 1984 gavs ut av Forskningscentralen (i dag: Institutet) för de inhemska språken, i sin tur en revidering av en skrift med samma namn utgiven 1926, 1939 och 1963 av Svenska folkpartiets centralstyrelse. Dessa föregicks av en förteckning med liknande innehåll som 1897 utgavs av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Denna femte upplaga av Svenska ortnamn i Finland har kompletterats bl.a. med namn på nya stadsdelar och bostadsområden och innehåller ca 5 000 uppslagsnamn, vilket är ca 700 fler än i den förra upplagan. Den innehåller också i övrigt uppdaterad information om de orter som namnen refererar till. Begreppet by används nu inte enbart för s.k. registerbyar, utan också mindre orter med en klar gemenskapsidentitet byborna emellan betecknas som by. Registerbyar har i stället i vissa fall strukits, i synnerhet när de varit synonyma med s.k. enstaka hemman. Det nya i denna upplaga av Sof är att den endast finns tillgänglig i elektronisk form. Det betyder också att informationen kommer att uppdateras och kompletteras vid behov. Formen ger även en möjlighet att länka inom materialet och till Lantmäteriverkets Kartplatsen.

Förteckningen innehåller svenska namn på orter av allmänt intresse. Det är naturligtvis svårt att avgöra vilka orter som är av allmänt intresse, men här har vi haft hjälp av en hel rad informanter –dels tjänstemän ute i kommunerna, dels språkvetare som har fått se över namnen från sin egen hemkommun. I viss mån har vi också kontaktat hembygdsaktiva personer. Vi har även kontrollerat namnens bruklighet, bl.a. på nätet.

Den pågående kommunstrukturreformen har fört med sig att många kommuner har försvunnit administrativt sett, men det betyder inte att de försvunnit som mentala områden och identitetsskapare för namnbrukarna (se artikeln Namn på och i sammanslagna kommuner). Därför lokaliseras namnen i Sof nu dels till de tidigare kommunerna (t.ex. Kronoby, Oravais, Nagu, Pernå), dels till nuvarande kommuner (Kronoby kommun, Vörå kommun, Pargas stad, Lovisa stad). Observera alltså att de orter som lokaliseras till t.ex. Kronoby (=”gamla” Kronoby) därför delvis skiljer sig från dem som lokaliseras till Kronoby kommun. Med “tidigare kommun” avser vi de kommuner som fanns före 1969. Denna tidsgräns beror på att ett relativt stort antal kommunsammanslagningar gjordes 1969 och att få av de sammanslagningar som gjordes före det, och som dagens namnbrukare har varit med om, har någon större betydelse för Sof.

Revideringen har gjorts av svenska namnvården vid Institutet för de inhemska språken, under medverkan av en grupp utomstående experter. Denna består av Pamela Gustavsson, Gunilla Harling-Kranck, Christer Hummelstedt, Sirkka Paikkala, Sten Palmgren, Mikael Reuter, Kristian Slotte och Peter Slotte. De finska parallellnamnen har kontrollerats av Tiina Manni-Lindqvist och Eeva-Liisa Stenhammar. Jari Vihtari har stått för den tekniska expertisen och Olli Miettinen har haft hand om den grafiska utformningen. Även praktikanterna Jessica Törnqvist och Sara Rönnqvist har bistått med hjälp, liksom Maria Rönnbacka. Dessa, samt otaliga informanter och granskare runt om i Svenskfinland är vi ett stort tack skyldiga för hjälpen att ge denna förteckning dess innehåll.


Helsingfors den 25 oktober 2012

Leila Mattfolk & Maria Vidberg