Hakuohje 
 
 
ETUSIVU > Esipuhe

Esipuhe

Iso suomen kielioppi on tulos vuoden 1995 lopulla aloitetusta suomen kielen deskriptiivisen kieliopin tutkimushankkeesta, joka on toteutettu Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Kolmas rahoittajaosapuoli on ollut Suomen Akatemia. Kielioppihankkeen aloitteentekijänä oli vuonna 1994 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vt. johtajana toiminut Raimo Jussila; deskriptiivisen kieliopin tarve oli mainittu Opetusministeriön asettaman kielioppityöryhmän vuonna 1994 valmistuneen mietinnön suosituksissa ensimmäisenä. Tekijöistä Tarja Heinonen (vuosina 1995–2000), Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna ovat tutkimuskeskuksen tutkijoita, Irja Alhon (1996–2000) ja Vesa Koiviston rahoitus on tullut Suomen Akatemialta, ja Auli Hakulinen on ollut Helsingin yliopiston professori, joka solmitun sopimuksen nojalla saattoi omistaa puolet työajastaan hankkeelle vuosina 1995–2000; hankkeen kolme viimeistä vuotta Hakulinen oli akatemiaprofessori.

Kieliopin kokonaissuunnittelu ja laatiminen on ollut ryhmätyötä, mutta kullakin sen luvuista on ollut päävastuussa yksi, joissakin kaksi kirjoittajaa. Jokainen luku on käsitelty useampaan kertaan yhteisissä neuvonpidoissa. Lisäksi valtaosalla luvuista on ollut ulkopuolisia lukijoita, joiden kommentit on pyritty tarkoin ottamaan huomioon. Irja Alho ja Tarja Heinonen osallistuivat yhteiseen suunnitteluun sekä valmistivat seuraavia lukuja vuoteen 2000 saakka: Alho oli vastuussa luvuista Aspekti, Modaalisuus, Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa sekä alaluvusta Objekti; Heinonen oli vastuussa luvuista Fonologia ja morfofonologia, Taivutus, Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat ja Adjektiivit sekä alaluvusta Partisiipit. Mainittujen lukujen jatkaminen ja viimeistely siirtyi vuodesta 2000 muiden tekijöiden vastuulle.

Vesa Koivisto on kirjoittanut sananmuodostusta koskevat luvut sekä saattanut valmiiksi fonologiaa ja liitepartikkeleita käsittelevät luvut. Riitta Korhonen on kirjoittanut luvut Substantiivit, Adverbit, Post- ja prepositiot, Tempus, Kielto ja kielteiset ilmaukset, Lauseenjäsenet-luvusta Adverbiaalit sekä muut yhdysrakenteita käsittelevät luvut paitsi lukua Vierusparit, jonka on laatinut Hakulinen. Korhonen on myös täydentänyt ja työstänyt taivutusta, sijoja, adjektiiveja ja aspektia käsittelevät luvut sekä kirjoittanut Vilkunan kanssa luvun Komparaatioadjektiivit ja -adverbit. Maria Vilkuna on kirjoittanut nominaalisia lauseenjäseniä subjektia, objektia ja predikatiivia koskevat luvut sekä sanaluokkia koskevan johdannon sekä luvuista seuraavat: Verbit, Infinitiivit ja partisiipit, Pronominit ja muut pro-sanat sekä Numeraalit. Ilmiö-osan luvuista Vilkuna on kirjoittanut luvut Passiivi ja passiivimaiset rakenteet, Nollapersoona ja Sanajärjestys sekä yhdessä Auli Hakulisen kanssa luvut Määräisyys ja viittaaminen sekä Kysymykset. Vilkuna on myös vastannut teoksen teknisen toteutuksen työnjohdosta. Hakulinen on kirjoittanut johdannon, osan Lause ja lausuma luvut Lauseen ominaisuudet, Lausuma ja vuoro sekä Lisäykset, sanaluokista Partikkelit sekä Ilmiö-osasta luvut Kongruenssi, Referointi, Imperatiivi, Affektiset konstruktiot sekä pääosin luvun Modaalisuus.

Teoksen eri vaiheissa sen yksittäisiä lukuja tai jaksoja on kommentoinut varsin suuri joukko esilukijoita: Arto Anttila, Anneli Brown, Outi Duvallon, Marja Etelämäki, Riitta Eronen, Sari Eskola, Hannele Forsberg, Riho Grünthal, Aimo Hakanen, Marja-Liisa Helasvuo, Tiit Hennoste, Ilona Herlin, Pirjo Hiidenmaa, Suvi Honkanen, Marja Järventausta, Jyrki Kalliokoski, Fred Karlsson, Miia Karttunen, Anneli Kauppinen, Leena Kolehmainen, Mauno Koski, Leena Kytömäki, Lea Laitinen, Meri Larjavaara, Ritva Laury, Marja Lehtinen, Antti Leino, Pentti Leino (työryhmineen), Marja Leinonen, Jouko Lindstedt, Jan Lindström, Henna Makkonen-Craig, Terhi Malmivaara, Aila Mielikäinen, Urpo Nikanne, Pirkko Nuolijärvi, Richard Ogden, Tiina Onikki-Rantajääskö, Matti Punttila, Liisa Raevaara, Päivi Rintala, Sara Routarinne, Pekka Sammallahti, Kirsti Siitonen, Leena Silfverberg, Marja-Leena Sorjonen, Helena Sulkala, Marketta Sundman, Kari Suomi, Toni Suutari, Leila White, Marjatta Vilkamaa-Viitala, Matti Vilppula ja Riikka Ylitalo.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on tarjonnut työryhmälle tilat ja välineet sekä teknistä apua. Tekijät ovat saaneet kesäharjoittelijoista tarpeellisia tutkimusavustajia ennen muuta puhuttujen aineistojen muokkaukseen; avustajina ovat toimineet Henna Makkonen-Craig, Lea Repo, Leena Rantanen, Terhi Tarvainen ja Jenni Vihriälä (Kuusisto). Kieliopin yhtenäisen rakenteen ovat kehittäneet Mikko Lounela sekä Jari Vihtari, joka on vastannut tekstimassan yhdenmukaistamisesta, tehnyt kirjoittajille helpoksi uuteen toimitusympäristöön siirtymisen ja ratkaissut lukemattomia (esitys)teknisiä pulmia. Pekka Lahdenmäki on toiminut monipuolisena avustajana: hän on laatinut tilastoja, tehnyt taulukot, kuviot ja asetelmat sekä ollut tekijöiden tukena mm. tarkistus- ja indeksointityössä. Jan Strandberg on laatinut teoksen kirjallisuusluettelon ja osallistunut indeksointiin ja tarkistuksiin.

Kiitämme kaikkia eri tavoin kielioppihankkeen edistymiseen vaikuttaneita ja sitä tukeneita mitä lämpimimmin.

Helsingissä huhtikuussa 2004

Tekijät


 

TIETOJA VERKKOVERSIOSTA

ESIPUHE

JOHDANTO

LYHENTEET JA ERIKOISMERKIT

KIRJALLISUUSLUETTELO

VIITTAUSOHJE

TEKIJÄ- JA JULKAISUTIEDOT

PALAUTE