Hakuohje 
 
 
ETUSIVU > Lyhenteet ja erikoismerkit

Lyhenteet ja erikoismerkit

Esimerkkien lähdelyhenteet

a korpusmuotoinen asiatekstiaineisto
hkv ns. HKV-korpus, ks. Lähteet
k korpusmuotoinen kaunokirjallisuusaineisto
l korpusmuotoinen lehtiaineisto
la Lauseopin arkiston korpus
ou Oulun korpus
p HY:n suomen kielen laitoksen keskusteluarkisto ja Helsingin puhekielen haastatteluaineisto
skt Kotuksessa oleva Parole-korpus (ent. Suomen kielen tekstipankki)
sl Kielitoimiston sanalippukorpus
tv korpusmuotoinen televisiopuheaineisto
yo HY:n suomen kielen laitoksen ylioppilasainekorpus

A muu asiateksti
E poiminta Internetistä eli WWW-sivulta, sähköpostista ym.
K muu kaunokirjallisuus
L muu lehtiteksti
P muu puhekieli
R radiopuhe
TV muu televisiopuhe

NS Nykysuomen sanakirja, ks. Lähteet
PS Suomen kielen perussanakirja, ks. Lähteet
SMS Suomen murteiden sanakirja, ks. Lähteet
MA Muoto-opin arkisto

Lähinnä asetelmissa käytetyt kieliopilliset lyhenteet

A adjektiivi
ABE abessiivi
ABL ablatiivi
ADE adessiivi
ADVLI adverbiaali
AdvP adverbilauseke
AKK akkusatiivi
ALL allatiivi
AP adjektiivilauseke
ELA elatiivi
ESS essiivi
GEN genetiivi
ILL illatiivi
INE inessiivi
InfP infinitiivilauseke
INS instruktiivi
KOM komitatiivi
M, mon. monikko
N nomini, substantiivi
NOM nominatiivi
NP substantiivilauseke
O, OBJ objekti
PASS passiivi
PAR partitiivi
PartisP partisiippilauseke
POS possessiivisuffiksi
PP adpositiolauseke eli post- ja prepositiolauseke
PREDVI predikatiivi
PRT partikkeli
S, SUBJ subjekti
TRA translatiivi
V verbi
Y, yks. yksikkö

Litterointimerkit

kauheaa painollinen tavu
(.) tauko
(1.2) tauon kesto, sekuntia
nii: äänteen venytys
↑joo sana lausuttu ympäristöä korkeammalta
↓nii sana lausuttu ympäristöä matalammalta
↑tänään↑ koko ilmaus lausuttu ympäristöä korkeammalta
joo. lausuman lopussa laskeva sävelkulku
joo, lausuman lopussa tasainen sävelkulku
joo? lausuman lopussa nouseva sävelkulku
on  [ollut
  [alka-
päällekkäispuhunta
[kommentti] esimerkin kommentti, toiminnan kuvaus tai lukuohje
.niin, hjoo sisäänhengittäen lausuttu sana
£kyllä£ hymyillen esitetty puhe
– – sanoja poistettu välistä
>kaikki< nopeutettu jakso
<kaikki> hidastettu jakso
se on< rakenne keskeytyy
# narina
mm+m kaksihuippuisesti äännetty partikkeli
= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa saumatta
@ahaa@ äänen laadun muuntelu
kaik- sana katkeaa

Foneettiset merkit

ç soinniton palataalinen frikatiivi
x soinniton velaarinen frikatiivi
ɱ labiodentaalinen nasaali
ŋ äng-äänne eli velaarinen nasaali
ʊ suppeaa väljempi u-äänne
w labiovelaarinen puolivokaali
ɾ yksitäryinen r-äänne, nk. napausäänne
ʃ ”suhu-s”, š
ʒ ”suhu-z”, ž
, liudentunut äänne
, puolipitkä äänne
e, j, v vajaalyhyt äänne
k̆k vajaalyhyt geminaatta
ʙ, ɢ mediaklusiili, puolisoinnillinen klusiili
ã nasaalivokaali
ɛ, ɔ puoliväljä vokaali
x jäännöslopuke (rajageminaatiossa)
ʔ glottaaliklusiili
glottaalinen puristuma
legatoääntämys
[heŋki] foneettinen kielenaines
/henki/ foneeminen kielenaines
ˈ pääpaino
ˌ sivupaino

C konsonantti
V vokaali
A väljä vokaali, a tai ä
U suppea pyöreä vokaali, u tai y
O puoliväljä pyöreä vokaali, o tai ö

Muut merkit

? epätodennäköinen ilmaus
* epäkieliopillinen ilmaus
eri asia, eri merkitys
lähes sama merkitys
poisjättö, ellipsi
0 nollapersoona
kappalejako
– – sanoja poistettu välistä
←, → sananmuodostuksen tai muuttumisen suunta
<, > johtamisen tai muuttumisen suunta
. tavunraja
- morfeemiraja
+ yhdysosien raja
= kaksihahmotteinen raja vartalon lopun ja tunnuksen välillä


 

TIETOJA VERKKOVERSIOSTA

ESIPUHE

JOHDANTO

LYHENTEET JA ERIKOISMERKIT

KIRJALLISUUSLUETTELO

VIITTAUSOHJE

TEKIJÄ- JA JULKAISUTIEDOT

PALAUTE