Kirjallisuutta lukuun Infinitiivit ja partisiipit

Hakanen, Aimo
1993: Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre. – SJ 35 s. 61–71.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [Luvut 11 ja 14]
Haspelmath, Martin
1994: Passive participles across languages. – Fox, Barbara – Hopper, Paul J. (toim.): Voice: Form and function s. 151–177. Amsterdam: John Benjamins.
Ikola, Osmo
1950: Infinitiivin objektista: Suomen objektisääntöjen tarkistusta. – Vir. 54 s. 468–474.
Ikola, Osmo
1957: Infinitiivin objektia koskevien sääntöjen soveltamisesta. – Vir. 61 s. 342–345.
Ikola, Osmo
1961a: Infinitiivin objektista. – Ikola 1961b s. 64–80.
Ikola, Osmo
1961b: Lauseopin kysymyksiä: Tutkielmia nykysuomen syntaksin alalta. TL. 26. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1986: Infinitiivin objektin muodosta. – Kielikello 3/1986 s. 217–223.
Ikola, Osmo
1989a: Mistä infinitiivin objektin horjuvuus johtuu? – Vir. 93 s. 452–456.
Ikola, Osmo – Palomäki, Ulla – Koitto, Anna-Kaisa
1989: Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia. SKST. 511. Helsinki: SKS.
Iso-Koivisto, Matti
1988: Passiivin 1. partisiipin sisältävä nesesiivirakenne suomen murteissa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Itkonen, Terho
1974: Ergatiivisuutta suomessa I. – Vir. 78 s. 379–398.
Itkonen, Terho
1975b: ”Katson minulla olevan oikeus”. – Itkonen, Terho: Näillä näkymin: Kirjoituksia nykysuomesta ja sen huollosta. SKST. 316 s. 86–116. Helsinki: SKS.
Itkonen, Terho
1976b: Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta. – Vir. 80 s. 52–81.
Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1978a: Ajan ja paikan lokaliteeteista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 283–292. Turku: TY.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1988: Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita. – SJ 30 s. 17–26.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1993a: Aspektista ja sen sukulaisilmiöistä suomalais-ugrilaisissa kielissä. – Yli-Vakkuri, Valma (toim.): Studia comparativa linguarum orbis Maris Baltici 1: Tutkimuksia syntaksin ja pragmasyntaksin alalta. TYSYKLJ. 43 s. 13–23. Turku: TY.
Karlsson, Fred
1973: Suomen partisiippien ja relatiivilauseiden suhteista. – Vir. 77 s. 215–230.
Karlsson, Göran
1979a: Irrallisen infinitiivin akkusatiiviobjekti. – Vir. 83 s. 179–199.
Kettunen, Lauri
1959: Hyvää vapaata suomea: Ohjekirja suomen kielen käyttäjille. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus.
Kiuru, Silva
1981: Temporaalisen lauseenvastikkeen sanajärjestys. – Vir. 85 s. 1–20.
Koivisto, Helinä
1987: Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä. SKST. 474. Helsinki: SKS.
Koivisto, Vesa
2004: Monikasvoinen -mA ja suomen agenttipartisiipin tausta. – Herlin, Ilona – Visapää, Laura (toim.): Infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: SKS.
Kotilainen, Lari
2004: Lähikonstruktioiden dynamiikkaa: mikäs on ollessa, mikäs on olla ja mikäs on ollakseen . – Herlin, Ilona – Visapää, Laura (toim.): Infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea
1992: Välttämättömyys ja persoona: Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. SKST. 569. Helsinki: SKS.
Laitinen, Lea – Vilkuna, Maria
1993: Case marking in necessive constructions and split intransitivity. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 23–48.
Lappalainen, Tiina
1993: Nykysuomen II infinitiivin instruktiivin ja III infinitiivin adessiivin syntaksia ja semantiikkaa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Leino, Jaakko
2003: Antaa sen muuttua: Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. SKST. 900. Helsinki: SKS.
Leino, Pentti
1986: Infinitiivin asema lauseessa. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 103–156. Helsinki: HY, SKL.
Lindén, Eeva
1956: Infinitiivin objektista: Uuden objektisäännön soveltamisesta. – Vir. 60 s. 414–420.
Lindén, Eeva
1961: Temporaalirakenne suomen murteissa. – Vir. 65 s. 194–210.
Lindén, Eeva
1962: Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin tehtävistä suomen kirjakielessä. – Vir. 66 s. 216–227.
Lindén, Eeva
1971: Temporaalirakenne kirjoitetussa kielessä. – Vir. 75 s. 23–34.
Naskali, Päivi
1993: ”Viitatussa kohdassa mainittuna aikana”: Partisiippiattribuutit lakikielen ongelmana. – Kielikello 2/1993 s. 22–26.
Nikanne, Urpo
1997: Suomen infiniittisten adjunktien temporaalinen tulkinta. – Vir. 101 s. 338–357.
Numminen, Paavo
1954: Aktiivin partisiippien käytöstä ja merkityksestä. – Vir. 58 s. 154–172.
Ontermaa, Aki
2003: Toisen infinitiivin instruktiivi – ikkuna kielioppien ja kielenhuollon kehitykseen. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Pajunen, Anneli
1991: Leksikalistinen hypoteesi ja agglutinatiiviset kielet. – Vir. 95 s. 155–181.
Pekkarinen, Heli
1997: Kieliopillistuva olla tehtävissä -tyyppi: Lokatiiviadverbista mahdollisuusrakenteeksi. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 66–88.
Pekkarinen, Heli
2004: Sika on paha nyljettävä – mutta helppo ruokkia: Adjektiivin kanssa esiintyvien infiniittisten muotojen käytön tarkastelua. – Herlin, Ilona – Visapää, Laura (toim.): Infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: SKS.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Saarimaa, E. A.
1947: Kielenopas: Oikeakielisyysohjeita. 2. painos. Porvoo: WSOY.
Sadeniemi, Matti
1989 [1952]: Passiivin käyttöä. – Kielikello 4/1989 s. 20–22.
Saukkonen, Pauli
1965: Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa I: Johdanto: Adverbaali infinitiivi. SUST. 137. Helsinki: SUS.
Savijärvi, Ilkka
1971: ”Kirves on työkalu hakata puita”: Havaintoja ensimmäisen infinitiivin lyhyemmän muodon käytöstä. – Vir. 75 s. 280–295.
Setälä, E. N.
1973 [1880]: Suomen kielen lauseoppi. 16. painos. [Tarkistanut Matti Sadeniemi.] Helsinki: Otava.
Siro, Paavo
1964a: Infinitiivin asema suomen kieliopissa. – SJ 6 s. 20–26.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy. [S. 2. luku]
Siiroinen, Mari
2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST. 844. Helsinki: SKS.
Sorsakivi, Merja
1981: Muuttuva infinitiivijärjestelmä: Helsinkiläislasten puhekielen tarkastelua. Laudaturtyö. HY, SKL.
Tuomikoski, R.
1973b: Kohuttu ja kiistelty. – Vir. 77 s. 195–196.
Uotila, Riitta
1997: Virkakielen partisiippiattribuuteista. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Vesikansa, Jouko
1974: Temporaalirakenteen futuurista. – Vir. 78 s. 271–276.
Viertiö, Annastiina
1998: Mitä lymyääkään urheilu-uutisten määritteissä. – Kielikello 1/1998 s. 16–19.
Wiik, Kalevi
1981b: Mikä lauseenvastike on? – Vir. 85 s. 21–39.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS. [Luku 5]
Vilkuna, Maria
2000: Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. KKTKJ. 90. Helsinki: Edita, KKTK. [Luku 9]
Visapää, Laura
2002: Finiittiverbittömien infinitiivikonstruktioiden affektisista käytöistä ja rakenteesta. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Ylikoski, Jussi
2003: Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä. – SJ 45 s. 7–44.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.