Kirjallisuutta lukuun Substantiivit

Etelämäki, Marja
1998: Kuva puheenalaisena. – Laitinen, Lea – Rojola, Lea (toim.): Sanan voima: Keskusteluja performatiivisuudesta. TL. 160 s. 34–80. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [S. 107–133]
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Jaakola, Minna
2004: Suomen genetiivi. SKST 995. Helsinki: SKS.
Jokinen, Kristiina
1988: Suomen substantiivilausekkeen rakenne. – Vir. 92 s. 348–374.
Jokinen, Kristiina
1989: Nominaalistus. – Nyyssönen, Heikki – Kuure, Olli (toim.): XV kielitieteen päivät Oulussa 13.–14.5.1988. Acta Universitatis Ouluensis, Series B, Humaniora. 14 s. 75–84. Oulu: OY.
Juvonen, Päivi
2000: Grammaticalizing the definite article: A study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish. Stockholm: Stockholm University, Department of Linguistics.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1983a: Derivaatiokielioppia 2: Verbikantaiset nominijohdokset. – SJ 25 s. 23–42.
Kiviniemi, Eero
1982: Rakkaan lapsen monet nimet: Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta. Espoo: Weilin+Göös.
Kiviniemi, Eero
1990: Perustietoa paikannimistä. Suomi. 149. Helsinki: SKS.
Koptjevskaja, Maria
1986: Some considerations on the subjective and objective genitive. – Dahl, Östen (toim.): Papers from the ninth Scandinavian conference of linguistics, Stockholm s. 172–182. Stockholm: University of Stockholm.
Larjavaara, Matti
2001a: Määräinen artikkeli – suomessa? – Kielikello 4/2001 s. 25–27.
Larjavaara, Matti
2001b: Suomen niin sanottu artikkeli. – SJ 43 s. 191–203.
Laury, Ritva
1996b: Sen kategoriasta – onko suomessa jo artikkeli? – Vir. 100 s. 162–181.
Laury, Ritva
1997: Demonstratives in interaction: The emergence of a definite article in Finnish. Studies in discourse and grammar. 7. Amsterdam: John Benjamins.
Nuutinen, Olavi
1976: Suomen teonnimirakenteista. Stockholm studies in Finnish language and literature. 1. Stockholm: Finska institutionen vid Stockholms universitet.
Penttilä, Aarni
1930: Suomen attribuutista. – Suomi V:10 s. 260–286. Helsinki: SKS.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY.
Penttilä, Aarni
1967: Attribuuttien järjestyksestä. – Vir. 71 s. 259–267.
Rijkhoff, Jan
1991: Nominal aspect. – Journal of Semantics 8 s. 291–309.
Räikkälä, Anneli
1991: Taipuuko titteli? – Kielikello 1/1991 s. 17–21.
Schecker, Michael
1993: Zur Reihenfolge pränominaler Adjektive im Rahmen einer kognitiv orientierten Grammatik. – Vuillaume, Marcel – Marillier, Jean-François – Behr, Irmtraud (toim.): Studien zur Syntax und Semantik der Nominalgruppe. Eurogermanistik: Europäische Studien zur deutschen Sprache. 2 s. 105–130. Tübingen: Günter Narr.
Tarvainen, Kalevi
1985: Kielioppia kontrastiivisesti suomesta saksaksi. JY:n saksan kielen laitoksen julkaisuja. 4. Jyväskylä: JY.
Vuoriniemi, Jorma
1975: Teonnimet viestinnässä. – Vir. 79 s. 127–152.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.