Kirjallisuutta lukuun Taivutus

Anttila, Arto
1999: Finnish morphophonemics: A case study. [Käsikirjoitus.] Boston: Boston University.
Forsberg, Hannele
1998: Suomen murteiden potentiaali: Muoto ja merkitys. SKST. 720. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Hakulinen, Lauri
1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4., korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Hurme, Taina
1953: Monikon partitiivimme rinnakkaismuotoisuudesta. – Vir. 57 s. 191–197.
Hurtta, Heikki
2000: Suomen murteiden askel-tyyppisten nominien morfologiaa ja murremaantiedettä. Opera Fennistica & Linguistica. 9. Tampere: TaY.
Itkonen, Terho
1969b: Muoto-opin keruuopas. [Laatinut Terho Itkonen apunaan Heikki Leskinen, Heikki Paunonen ja Tapani Lehtinen.] TL. 59. Helsinki: SKS.
Itkonen, Terho
1979a [1957]: Mellakoihin vai mellakkoihin? – T. Itkonen 1979c s. 23–54.
Itkonen, Terho
1979b [1959]: -siin vai -hin monikon illatiivissa? – T. Itkonen 1979c s. 55–70.
Itkonen, Terho
1986: Nykysuomen äänne- ja muoto-oppia. – Vir. 90 s. 465–489.
Järvi, Mauno
1981: Murrepiirteet eteläpohjalaisten opiskelijoiden ja koululaisten puhekielessä: Vokaalit. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 2. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 24 s. 57–90. Jyväskylä: JY.
Karlsson, Fred
1974: Centrala problem i finskans böjningsmorfologi, morfofonematik och fonologi. Suomi. 117:2. Helsinki: SKS.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY.
Karlsson, Fred
1995: Taivutustyyppejä ja partitiivia koskeva täsmennys. – Vir. 99 s. 247–249.
Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS.
Kettunen, Lauri
1940a: Suomen murteet III A: Murrekartasto. SKST. 188. Helsinki: SKS.
Kettunen, Lauri
1940b: Suomen murteet III B: Selityksiä murrekartastoon. SKST. 188. Helsinki: SKS.
Kiparsky, Paul
1996: Allomorphy or morphophonology? – Singh, Rajendra – Desrochers, Richard (toim.): Trubetzkoy’s orphan: Proceedings of the Montréal roundtable ”Morphonology: Contemporary responses”. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. 4 s. 13–31. Amsterdam: John Benjamins.
Laalo, Klaus
1988: Imperfektimuotojen ti ~ si -vaihtelu suomen kielessä. SKST. 483. Helsinki: SKS.
Lappalainen, Hanna
1996: Variaatio ja sen selittäminen kaakkoishämäläisen murreaineiston valossa. – Vir. 100 s. 18–37.
Lehtinen, Tapani
1984: Itämerensuomen passiivin alkuperästä. Suomi. 129. Helsinki: SKS.
Leskinen, Heikki
1970: Imperatiivin muodostus itämerensuomalaisissa kielissä I: Suomi. Suomi. 115:2. Helsinki: SKS.
Leskinen, Juha
1990: Suomen kielen inkongruentit instruktiivirakenteet ja niiden tausta. SKST. 536. Helsinki: SKS.
Makkonen, Seija – Mantila, Harri (toim.)
1997: Pohjoissuomalaisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio. OY:n suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja. 8. Oulu: Oulun yliopistopaino.
Makkonen-Craig, Henna
1996: Yleispuhekielisyydet lehtikielessä. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Mielikäinen, Aila
1978: Aktiivin II partisiippi Etelä-Savon murteissa. – Vir. 82 s. 101–121.
Mielikäinen, Aila
1981b: Nominin- ja verbintaivutuksen ongelmia nykypuhekielessä. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 3. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 26 s. 67–100. Jyväskylä: JY.
Mielikäinen, Aila
1991: Murteiden murros: Levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä. JY:n suomen kielen laitoksen julkaisuja. 36. Jyväskylä: JY.
Mielikäinen, Aila
2003: Puitten-tyyppinen monikon genetiivi nykypuhekielen tuntomerkkinä. – Laitinen, Lea – Lappalainen, Hanna – Markkola, Päivi – Vaattovaara, Johanna (toim.): Muotojen mieli: Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Kieli. 15 s. 249–270. Helsinki: HY, SKL.
Nahkola, Kari
1982: Havaintoja perihämäläisen murteen muuttumisesta. – SJ 24 s. 25–42.
Nahkola, Kari
1987b: Yläsatakuntalaisen murteen uusia kehityslinjoja. – Nahkola, Kari (toim.): Kirjoituksia kansanmurteista ja kirjakielestä. Folia Fennistica & Linguistica. 14 s. 1–19. Tampere: TaY.
Nevis, Joel
1986: Finnish particle clitics and general clitic theory. Ohio State University working papers in linguistics. 33. Columbus: Ohio State University.
Niemi, Jussi – Laine, Matti – Tuominen, Juhani
1994: Cognitive morphology in Finnish: Foundations of a new model. – Language and Cognitive Processes 9 s. 423–446. Brighton: Psychology Press.
Nissi, Ulla
1981: III infinitiivin illatiivi ja inessiivi jyväskyläläisten ja eteläpohjalaisten puhekielessä. – Mielikäinen, Aila (toim.): Nykysuomalaisen puhekielen murros: Jyväskylän osatutkimus, raportti 3. JY:n suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja. 26 s. 51–65. Jyväskylä: JY.
Närhi, Eeva Maria
1976: Suku- ja etunimien taivutus ja oikeinkirjoitus. – Kielikello 8 s. 21–23.
Paunonen, Heikki
1974a: Monikon genetiivin muodostus suomen kielessä 1: Johdanto: Yksivartaloisten kaksitavujen monikon genetiivi suomen murteissa. SKST. 317. Helsinki: SKS.
Paunonen, Heikki
1974b: Tutkimus suomen imperatiivista. – Vir. 78 s. 77–92.
Paunonen, Heikki
1976: Allomorfien dynamiikkaa. – Vir. 80 s. 82–107.
Paunonen, Heikki
1984: Vapaasta vaihtelusta. – Paunonen, Heikki – Rintala, Päivi (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 2: Näkökulmia kielen vaihteluun ja muuttumiseen. TL. 95 s. 139–154. Helsinki: SKS.
Paunonen, Heikki
1995a: Puhesuomen muuttuva omistusmuotojärjestelmä. – Vir. 99 s. 501–531.
Paunonen, Heikki
2003: Suomen kielen morfologisista muutosmekanismeista. – Laitinen, Lea – Lappalainen, Hanna – Markkola, Päivi – Vaattovaara, Johanna (toim.): Muotojen mieli: Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Kieli. 15 s. 187–248. Helsinki: HY, SKL.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS.
Raun, Alo
1959: Suomen kielen deklinaatioista ja konjugaatioista. – Vir. 63 s. 348–351.
Schot-Saikku, Päivi
1994: Taivutuksen mallintamisesta ulkomaalaisopetuksessa. – Vir. 98 s. 248–257.
Setälä, E. N.
1941 [1898]: Suomen kielioppi: Äänne- ja sanaoppi: Oppikoulua ja omin päin opiskelua varten. 13. painos. Helsinki: Otava.
Tuomikoski, R.
1971: Persoona, tekijä ja henkilö. – Vir. 75 s. 146–152.
Welin, Saara
1997: Teuvalle ja Temmekselle, Korppooseen ja Keminmaahan. – Kielikello 1/1997 s. 16–21.
White, Leila
1993: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.
Vilppula, Matti
1989b: ”Ketä se oli kun pölli mun kirjan”. – Kielikello 3/1989 s. 12–15.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.