Kirjallisuutta lukuun Lausuma ja vuoro

Auer, Peter
1990: Rhythm in telephone closings. – Human Studies 13 s. 361–392.
Auer, Peter
1996a: On the prosody and syntax of turn-continuations. – Couper-Kuhlen, Elizabeth – Selting, Margret (toim.): Prosody in conversation: Interactional studies. Studies in interactional sociolinguistics. 12 s. 57–100. Cambridge: CUP.
Auer, Peter
1996b: The pre-front field in spoken German and its relevance as a grammaticalization position. – Pragmatics 6 s. 295–322.
Bahtin, Mihail
1986: Speech genres and other late essays. [Toim. Caryl Emerson ja Michael Holquist.] University of Texas Press Slavic series. 8. Kääntänyt Vern W. McGee. Austin: University of Texas Press.
Berg, Maarit
2003: Syytöksiä ja epäilyjä: Toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa. SKST. 918. Helsinki: SKS.
Carlson, Lauri
1984: ”Well” in dialogue games: A discourse analysis of the interjection ”well” in idealized conversation. Pragmatics & Beyond. V:5. Amsterdam: John Benjamins.
Chafe, Wallace
1994: Discourse, consciousness, and time: The flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago: University of Chicago Press.
Du Bois, John
1985: Competing motivations. – Haiman, John (toim.): Iconicity in syntax. Typological studies in language. 6 s. 343–365. Amsterdam: John Benjamins.
Duvallon, Outi – Routarinne, Sara
2001: Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 122–154. Helsinki: HY, SKL.
Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä . SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Franck, Dorothea
1985: Sentences in conversational turns: A case of syntactic ”double bind”. – Dascal, Marcelo – Cuyekens, Hubert (toim.): Dialogue: An interdisciplinary approach s. 233–245. Amsterdam: John Benjamins.
Ford, Cecilia E. – Thompson, Sandra A.
1996: Interactional units in conversation: Syntactic, intonational, and pragmatic resources for the management of turns. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in Interactional Sociolinguistics. 13 s. 134–184. Cambridge: CUP.
Haakana, Markku
1999: Laughing matters: A conversation analytical study of laughter in doctor-patient interaction. [Painamaton väitöskirja.] HY, SKL.
Haakana, Markku
2001: Kielen ohessa? Näkökulmia vuorovaikutuksen ei-kielellisiin keinoihin. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 70–88. Helsinki: HY, SKL.
Hakulinen, Auli
1987b: ”Eiköhän siit tullu ekonoomi siit tuli nii”. – Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii. Fennistica. 9 s. 11–20. Turku: Åbo Akademis förlag.
Hakulinen, Auli
1989b: Keskusteluntutkimuksen tavoitteista ja menetelmistä. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 9–40.
Hakulinen, Auli
1993: The grammar of opening routines. – SKYV 1993 s. 149–170. Turku: SKY.
Hakulinen, Auli
1997: Vuorottelujäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 32–55.
Hakulinen, Auli
2001a: Eräistä diskurssipartikkelin kyl(lä) käyttötavoista keskustelussa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 412–434. Suomentanut Marja-Leena Sorjonen.
Hakulinen, Auli – Saari, Mirja
1998: Var finns månne Anja sen då? Om se(da)n och som motsvarigheter till finskans sit(ten) i helsingforssvenska samtal. – Lehti-Eklund, Hanna – Mazzarella, Merete – Saari, Mirja (toim.): Samtalsstudier. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, serie B. 19 s. 81–96. Helsingfors: Helsingfors universitet.
Hakulinen, Auli – Seppänen, Eeva-Leena
1992: Finnish kato: From verb to particle. – Journal of Pragmatics 18 s. 527–549.
Hakulinen, Auli – Keevallik Eriksson, Leelo – Lindström, Jan
2003: Kuule, kule, hördu: Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska. – Nordberg, Bengt – Keevallik Eriksson, Leelo – Thelander, Kerstin – Thelander, Mats (toim.): Grammatik och samtal: Språkliga studier till minnet av Mats Eriksson. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 63 s. 199–218. Uppsala: Uppsala universitet.
Halonen, Mia
1996: Yhteisyyden ja tunnistettavuuden osoittaminen perhekeskustelussa. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 173–205.
Halonen, Mia
2002: Kertominen terapian välineenä: Tutkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa. SKST. 899. Helsinki: SKS.
Helasvuo, Marja-Liisa
1988: Subjekteina ja objekteina toimivat nominilausekkeet puhutussa suomessa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Helasvuo, Marja-Liisa
1991: Velipojalta kuultua: Kuinka aikamuodot jäsentävät kertomusta? – Laitinen, Lea – Nuolijärvi, Pirkko – Saari, Mirja (toim.): Leikkauspiste: Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä. Suomi. 158 s. 77–86. Helsinki: SKS.
Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
Helasvuo, Marja-Liisa
2004: Shared syntax: the grammar of co-construction. – Journal of Pragmatics 36 s. 1315–1336.
Heritage, John C. – Roth, Andrew L.
1995: Grammar and institution: Questions and questioning in the broadcast news interview. – Research on Language and Social Interaction 28 s. 1–60. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Heritage, John C. – Sorjonen, Marja-Leena
1994: Constituting and maintaining activities across sequences: and-prefacing as a feature of question design. – Language in Society 23 s. 1–29.
Herlin, Ilona
1998: Suomen kun . SKST. 712. Helsinki: SKS.
Jefferson, Gail
1983: On a failed hypothesis: ”Conjunctionals” as overlap-vulnerable. – Tilburg Papers in Language and Literature 28 s. 1–33. Tilburg: Tilburg University.
Kalliokoski, Jyrki
1989: Ja: Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. SKST. 497. Helsinki: SKS.
Kangasharju, Helena
1998: Alignment in disagreement: Building alliances in multiperson interaction. [Painamaton väitöskirja.] . HY, SKL.
Lambrecht, Knud
1981: Topic, antitopic and verb agreement in non-standard French. Pragmatics & Beyond. II:6. Amsterdam: John Benjamins.
Koivisto, Aino
2004: Et(tä)-loppuiset vuorot keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Lerner, Gene H.
1991: On the syntax of sentences-in-progress. – Language in Society 20 s. 441–458.
Lerner, Gene H.
1996: On the ”semi-permeable” character of grammatical units in conversation. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 238–276. Cambridge: CUP.
Leskelä, Satu
1999: Koripalloharjoitusten kielestä ja vuorovaikutuksesta. Pro gradu ‑tutkielma. HY, SKL.
Lindström, Jan
2001: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 25–80. Uppsala: Swedish Science Press.
Lindström, Jan – Londen, Anne-Marie
2001: Men att de öppnades ju nog en ny värld för mej: kombinationen men att – en ovårdad och onödig finlandssvensk variant? – Svenskan i Finland 6. Vaasan yliopiston julkaisuja: selityksiä ja raportteja. 75 s. 104–116. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Linell, Per
2003: Responsiva konstruktioner i samtalsspråkets grammatik. – Lehti-Eklund, Hanna – Harling-Kranck, Gunilla (toim.): Folkmålsstudier 42 s. 11–39. Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi r.f.
Loman, Bengt – Jörgensen, Nils
1971: Manual för analys och beskrivning av makrosyntagmer. Lundastudier i nordisk språkvetenskap, serie C. 1. Lund: Studentlitteratur.
Ogden, Richard
1999: A syllable-level feature in Finnish. – Hulst, Harry van der – Ritter, Nancy A. (toim.): The syllable: Views and facts. Studies in generative grammar. 45 s. 651–672. Berlin: Mouton de Gruyter.
Ogden, Richard
2001a: Turn transition, creak and glottal stop in Finnish talk-in-interaction. – Journal of the Phonetic Association 31 s. 139–152.
Ono, Tsuyishi – Thompson, Sandra A.
1994: Unattached NPs in English conversation. – Berkeley Linguistics Society 20 s. 402–419.
Raevaara, Liisa
1989: No: Vuoronalkuinen partikkeli. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 147–161.
Raevaara, Liisa
1993: Kysyminen toimintana: Kysymys–vastaus-vierusparit arkikeskustelussa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Raevaara, Liisa
1996: Kysymyksen paikka ja tulkinta. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 23–46.
Raevaara, Liisa
1997: Vierusparit – esimerkkinä kysymys ja vastaus. – Tainio (toim.) 1997 s. 75–92.
Raevaara, Liisa
2001: Kysymisestä ja vastaamisesta institutionaalisena toimintana: Esimerkkinä potilaan vastaukset lääkärin oirekysymyksiin. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 47–69. Helsinki: HY, SKL.
Raussi, Anne
1992: Et(tä)-partikkelilla alkavat lausumat keskustelussa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Ropponen, Elina
1998: Ammattina kysyminen: Tapaustutkimus ryhmäkeskustelusta markkinointitutkimuksessa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
Sacks, Harvey – Schegloff, Emanuel A. – Jefferson, Gail
1974: A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. – Language 50 s. 696–735.
Schegloff, Emanuel A.
1972: Sequencing in conversational openings. – Gumperz, John J. – Hymes, Dell H. (toim.): Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication s. 346–380. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Schegloff, Emanuel A.
1979: The relevance of repair to syntax-for-conversation. – Givón, T. (toim.): Discourse and syntax. Syntax and semantics. 12 s. 261–286. New York: Academic Press.
Schegloff, Emanuel A.
1996b: Turn organization: One intersection of grammar and interaction. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 52–133. Cambridge: CUP.
Selting, Margret
1996: On the interplay of syntax and prosody. – Pragmatics 6 s. 357–388.
Seppänen, Eeva-Leena
1989: Henkilöön viittaaminen puhetilanteessa. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 195–222.
Seppänen, Eeva-Leena
1998: Läsnäolon pronominit: tämä, tuo, se ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan. SKST. 715. Helsinki: SKS.
Sorjonen, Marja-Leena
1988: Mm ja joo – taustapalautettako vain? – Laitinen, Lea (toim.): Isosuinen nainen: Tutkielmia naisesta ja kielestä s. 209–231. Helsinki: Yliopistopaino.
Sorjonen, Marja-Leena
1989a: Vuoronalkuiset konnektorit: mutta . – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 162–176.
Sorjonen, Marja-Leena
1989b: Vuoron alun merkityksestä. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 129–146.
Sorjonen, Marja-Leena
1996: On repeats and responses in Finnish conversations. – Ochs, Elinor – Schegloff, Emanuel A. – Thompson, Sandra A. (toim.): Interaction and grammar. Studies in interactional sociolinguistics. 13 s. 277–327. Cambridge: CUP.
Sorjonen, Marja-Leena
1999: Dialogipartikkelien tehtävistä. – Vir. 103 s. 170–194.
Sorjonen, Marja-Leena
2001b: Responding in conversation: A study of response particles in Finnish. Pragmatics & Beyond, New Series. 70. Amsterdam: John Benjamins.
Sorjonen, Marja-Leena
2002: Recipient activities: The particle no as a go-ahead response in Finnish conversations. – Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (toim.): The language of turn and sequence. Oxford studies in sociolinguistics. s. 165–195. Oxford: OUP.
Sorjonen, Marja-Leena
[tulossa]: Institutionaalisia rutiineja: eli(kkä) asiointikeskustelussa. [Artikkelikäsikirjoitus.]
Streeck, Jürgen
1980: Speech acts in interaction: A critique of Searle. – Discourse Processes 3 s. 133–154.
Suojanen, M. K.
1985: Mitä Turussa puhutaan? Raportti Turun puhekielen tutkimuksesta. Turun puhekielen projektin julkaisuja. 3. [TYSYKLJ 23.] Turku: TY.
Suojanen, M. K. (toim.)
1981: Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projektin julkaisuja. 1. [TYSYKLJ 14.] Turku: TY.
Szczepek, Beatrice
2001: Prosodic orientation in spoken interaction. – Interaction and linguistic structures (InLiSt) 27. Konstanz: Fachbereich Sprachwissenschaft, Universität Konstanz.
Szczepek, Beatrice
2003: Practices for prosodic collaboration in English talk-in-interaction. [Painamaton väitöskirja.] . Potsdam: Universität Potsdam.
Tainio, Liisa (toim.)
1997: Keskustelunanalyysin perusteet. Tampere: Vastapaino.
Tekoniemi, Outi
1998: Puhuttelu ja huomionkohdistimet lapsen ja isän välisessä keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Tiittula, Liisa
1985: Vuoron vaihtuminen keskustelussa: Puheenvuoron alkamista ja päättymistä ilmaiseva verbaalinen ja ei-verbaalinen viestintä ja sen vaikutus vuorojen vaihtumiseen. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B. 79. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu.
Vilkuna, Maria
1997: Into and out of the standard language: The particle ni in Finnish. – Cheshire, Jenny – Stein, Dieter (toim.): Taming the vernacular: From dialect to written standard language s. 51–67. London: Longman.
Vuorinen, Riitta
1981: Puhekielen täytelisäkkeistä. – Suojanen, M. K. (toim.): Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projektin julkaisuja. 1 s. 79–96. [TYSYKLJ 14.] Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1989: Suomalaisen puhuttelun piirteitä. – Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXXVI s. 43–74. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
Zifonun, Gisela – Hoffmann, Ludger – Strecker, Bruno
1997: Grammatik der deutschen Sprache. [Band 1–3.] Schriften des Instituts für deutsche Sprache. 7.1–7.3. Berlin: Walter de Gruyter. [Band 1: B 3]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.