Kirjallisuutta lukuun Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Ahlman, Erik
1933: Adverbeista. – Vir. 37 s. 137–159.
Auer, Peter
1996b: The pre-front field in spoken German and its relevance as a grammaticalization position. – Pragmatics 6 s. 295–322.
Chafe, Wallace
1987: Cognitive constraints on information flow. – Tomlin, Russell S. (toim.): Coherence and grounding in discourse. Typological studies in language. 11 s. 21–52. Amsterdam: John Benjamins.
Duvallon, Outi – Routarinne, Sara
2001: Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. – Halonen, Mia – Routarinne, Sara (toim.): Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli. 13 s. 122–154. Helsinki: HY, SKL.
Erelt, Mati – Kasik, Reet – Metslang, Helle – Rajandi, Henno – Ross, Kristiina – Saari, Henn – Tael, Kaja – Vare, Silvi
1993: Eesti keele grammatika II: Süntaks. [Lisa: Kiri.] Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. [S. 122–129]
Eriksson, Mats
2001: Syntaxens sociala sida – En inledande diskussion av turtillägg i samtal. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 5–24. Uppsala: Swedish Science Press.
Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä . SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A.
2002: Constituency and the grammar of turn increments. – Ford, Cecilia E. – Fox, Barbara A. – Thompson, Sandra A. (toim.): The language of turn and sequence. Oxford Studies in Sociolinguistics. s. 14–38. Oxford: OUP.
Geluykens, Ronald
1991: Information flow in English conversation: A new approach to the given–new distinction. – Ventola, Eija (toim.): Functional and systemic linguistics: Approaches and uses. Trends in Linguistics, Studies and Monographs. 55 s. 141–167. Berlin: de Gruyter.
Haegeman, Liliane
1988: Parenthetical adverbials: The radical orphanage approach. – Aspects of modern English linguistics: Papers presented to Masatomo Ukaji on his 60th birthday s. 232–254. Tokyo: Kaitakushi.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Halliday, M. A. K.
1967: Notes on transitivity and theme in English. – Journal of Linguistics 3 s. 37–81, 199–244.
Hand, Michael
1993: Parataxis and parentheticals. – Linguistics and Philosophy 16 s. 495–508.
Helasvuo, Marja-Liisa
1988: Subjekteina ja objekteina toimivat nominilausekkeet puhutussa suomessa. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Helasvuo, Marja-Liisa
1993: Are relative clauses either restrictive or non-restrictive? A study of relative clauses in the Finnish pear stories. – Holmberg – Nikanne (toim.) 1993 s. 163–176.
Herlin, Ilona
1998: Suomen kun . SKST. 712. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS.
Ikola, Osmo (toim.)
1977: Nykysuomen käsikirja. [Kirjoittajat: Alho Alhoniemi, Osmo Ikola, Päivi Rintala, Leena Tuominen.] Uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös.
Kajanne, Milla
1996: Kertomus, referointi ja kerronnan valta. – A. Hakulinen (toim.) 1996 s. 207–242.
Kurhila, Salla
2003: Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: HY, SKL.
Laakso, Minna
1997: Self-initiated repair by fluent aphasic speakers in conversation. Studia Fennica, Linguistica. 8. Helsinki: SKS.
Lambrecht, Knud
1994: Information structure and sentence form: Topic, focus and the mental representations of discourse referents. Cambridge studies in linguistics. 71. Cambridge: CUP.
Laury, Ritva
1997: Demonstratives in interaction: The emergence of a definite article in Finnish. Studies in discourse and grammar. 7. Amsterdam: John Benjamins.
Lindström, Jan
2001: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. – Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning, Ny följd 11 s. 25–80. Uppsala: Swedish Science Press.
Matthews, P. H.
1981: Syntax. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge: CUP.
Muikku-Werner, Pirkko
1993: Impositiivisuus ja kielellinen variaatio: Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 14. Joensuu: JoY.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 544–564]
Pääkkönen, Irmeli
1988: Relatiivisanan valinta. SKST. 481. Helsinki: SKS.
Quirk, Randolph – Greenbaum, Sidney – Leech, Geoffrey – Svartvik, Jan
1994: A comprehensive grammar of the English language. 12. painos. London – New York: Longman Group UK Limited.
Ravila, Paavo
1945: Lauseeseen liittyneet irralliset ainekset. – Vir. 49 s. 1–16.
Routarinne, Sara
2003: Tytöt äänessä: Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojien vuorovaikutuskeinoina. SKST. 903. Helsinki: SKS.
Seppänen, Eeva-Leena
1989: Henkilöön viittaaminen puhetilanteessa. – A. Hakulinen (toim.) 1989 s. 195–222.
Seppänen, Eeva-Leena
1998: Läsnäolon pronominit: tämä, tuo, se ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan. SKST. 715. Helsinki: SKS.
Sorjonen, Marja-Leena
1997: Korjausjäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 111–137.
Sorjonen, Marja-Leena – Laakso, Minna
2005: Katko vai eiku? Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät. – Vir 109 s. 244–271.
Teleman, Ulf – Hellberg, Staffan – Andersson, Erik
1999b: Svenska Akademiens grammatik 4: Satser och meningar. Stockholm: Svenska Akademien, Norstedts Ordbok.
Tiainen-Duvallon, Outi
2002: Le pronom anaphorique et l’architecture de l’oral en finnois et en français. [Painamaton väitöskirja.] . Paris: École pratique des hautes études.
Vilkuna, Maria
1989: Free word order in Finnish. SKST. 500. Helsinki: SKS.
Vilkuna, Maria
2000: Suomen lauseopin perusteet. 2., korjattu painos. KKTKJ. 90. Helsinki: Edita, KKTK. [Luku 6.3]
Vuorinen, Riitta
1981: Puhekielen täytelisäkkeistä. – Suojanen, M. K. (toim.): Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projektin julkaisuja. 1 s. 79–96. [TYSYKLJ 14.] Turku: TY.
Yli-Vakkuri, Valma
1989: Suomalaisen puhuttelun piirteitä. – Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXXVI s. 43–74. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.