Kirjallisuutta lukuun Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Erelt, Mati – Kasik, Reet – Metslang, Helle – Rajandi, Henno – Ross, Kristiina – Saari, Henn – Tael, Kaja – Vare, Silvi
1995: Eesti keele grammatika I: Morfoloogia, sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.
Herlin, Ilona
1998: Suomen kun . SKST. 712. Helsinki: SKS.
Kalliokoski, Jyrki
1986: Rinnastusfraasin jäsenten järjestyksestä. – Leino, Pentti – Kalliokoski, Jyrki (toim.): Kieli 1 s. 73–102. Helsinki: HY, SKL.
Kalliokoski, Jyrki
1989: Ja: Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. SKST. 497. Helsinki: SKS.
Kalliokoski, Jyrki
1990: Tautologinen rinnastus: Tyylihistoriasta pragmatiikkaan. – Vir. 94 s. 180–195.
Korhonen, Riitta
1988: ”Monta muttaa”: MUTTA-luokan konnektiivien syntaktis-semanttis-pragmaattista analyysia. Lisensiaatintyö. HY, SKL.
Korhonen, Riitta
1993: Buts about conjunctions: A syntactic study on conjunction expressions in Finnish. Studia Fennica, Linguistica. 4. Helsinki: SKS.
Lindström, Jan
1999: Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 617. [Studier i nordisk filologi 77.] Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 556–566]
Pulkkinen, Paavo
1966: Asyndeettinen rinnastus suomen kielessä. SKST. 281. Helsinki: SKS.
Pulkkinen, Paavo
1993: Suomen kielen kopulatiivikonjunktiot. Studia Philologica Jyväskyläensia. 30. Jyväskylä: JY.
Quirk, Randolph – Greenbaum, Sidney – Leech, Geoffrey – Svartvik, Jan
1994: A comprehensive grammar of the English language. 12. painos. London – New York: Longman Group UK Limited.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.